Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań – Andrzej Kostrzewski, Robert Kruszyk, Robert Kolander (2006)

Spis treści

Wprowadzenie

1. Programy pomiarowe ZMŚP – wytyczne organizacji sieci pomiarowej

1.1 Program pomiarowy A1: meteorologia
1.2 Program pomiarowy B1: zanieczyszczenie powietrza
1.3 Program pomiarowy C1: chemizm opadów atmosferycznych
1.4 Program pomiarowy C2: chemizm opadu podkoronowego
1.5 Program pomiarowy C3: chemizm spływu po pniach
1.6 Program pomiarowy D1: metale ciężkie i siarka w porostach
1.7 Program pomiarowy E1: gleby
1.8 Program pomiarowy F1: chemizm roztworów glebowych
1.9 Program pomiarowy F2: wody podziemne
1.10 Program pomiarowy G2: chemizm opadu organicznego
1.11 Program pomiarowy H1: wody powierzchniowe – rzeki
1.12 Program pomiarowy H2: wody powierzchniowe – jeziora
1.13 Program pomiarowy J1: flora i roślinność zlewni reprezentatywnej
1.14 Program pomiarowy J2: struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)
1.15 Program pomiarowy K1: uszkodzenia drzew i drzewostanów
1.16 Program pomiarowy M1: epifity nadrzewne
1.17.Program pomiarowy O1: fauna epigeiczna
1.18 Program pomiarowy P1: pokrycie terenu i użytkowanie ziemi

2. Zasady gromadzenia i przekazywania danych do bazy danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

3. Aneksy

1. Zasady obliczeń – przeliczeń danych
2. Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek
3. Lista kodowa metod analitycznych
4. Lista kodowa metod wstępnego przygotowanie próby
5. Ocena poprawności analiz próbek wody
6. Systematyka gleb Polski
7. Wykaz gatunków biegaczowatych monitorowanych w ramach ZMŚP
8. Wykaz wybranych gatunków porostów (Lista kodowa L2)
9. Kody najbardziej pospolitych gatunków drzew europejskich (lista kodowa B4)
10. Kody typów danych
11. Kody jakości danych
12. Kodowanie daty
13. Lista parametrów pomiarowych