SYMPOZJA I SZKOLENIA

SYMPOZJA Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Nr

Organizator

Data

Miejsce

Tematyka

I

Storkowo

26-27.09.1990

Szczecinek, Storkowo

Geoekosystem obszarów nizinnych

II

Storkowo

10-11.10.1991

Szczecinek, Storkowo

Kompleksowy Monitoring Środowiska Przyrodniczego – metodologia, metodyka, założenia realizacyjne

III

Storkowo

12-13.10.1992

Szczecinek, Storkowo

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – metodologia, metodyka, realizacja

IV

Storkowo

23-24.09.1993

Szczecinek, Storkowo

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów

V

Święty Krzyż

13-14.10.1994

Bieliny, Jodłowy Dwór

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów

VI

Szymbark

14-16.09.1995

Stacja Naukowa w Szymbarku

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów (monitoring geoekosystemów górskich)

VII

Koniczynka

19-21.09.1996

Toruń, Koniczynka

Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych

VIII

Wigry

10-11.09.1997

Wigry

Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych

IX

Storkowo

2-4.09.1998

Szczecinek, Storkowo

Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski

X

Kampinos

8-10.09.1999

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych

XI

Puszcza Borecka

19-21.09.2000

Żabinka

Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji

XII

Św. Krzyż

11-13.09.2001

Kielce

Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza

XIII

Szymbark

12-14.06.2002

Stacja Naukowa w Szymbarku

Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych

XIV

Koniczynka

3-5.09.2003

Toruń, Koniczynka

Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji

XV

Wolin

1-3 września 2004

Międzyzdroje

Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji

XVI

Wigry

15-17.09.2005

Wigry

Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji

XVII

Kampinos

12-14.04.2007

Siedziba Parku w Izabelinie

Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000

XVIII

Szymbark

14-16.05.2008

Stacja Naukowa w Szymbarku

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce

XIX

Wolin

14-16.04.2010

Międzyzdroje

Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji

XX

Storkowo

11-13.04.2011

Borne Sulinowo

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski

XXI

Święty Krzyż

5-7.07.2012

Sobków

Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju

XXII

Wigry

27-29.05.2013

Gawrych Ruda

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy

XXIII

Roztocze

3-6.06.2014

Zwierzyniec

Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo

XXIV

Karkonosze

15-17.04.2015

Szklarska Poręba

Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu

XXV

Storkowo

27-29.04.2016

Borne Sulinowo-Storkowo

Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski

XXVI

Koniczynka

24-26.05.2017

Ciechocinek

Stan i perspektywy środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji

XXVII

Beskid Niski

19-21.09.2018

Gorlice

Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych

XXVIII

Puszcza Borecka

16-19.09.2019

Jeziorowskie

Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczenia atmosfery i zmian klimatu

XXIX

Kampinos

28-29.09.2020

on-line

Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu

XXX

Parsęta

08-10.06.2022

Szczecinek, Storkowo

Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych

SZKOLENIA Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Nr

Organizator

Data

Miejsce

Tematyka

1

Storkowo

14-17.10.1992

Storkowo

Koncepcja ZMŚP, zakres i metodyka badań wybranych elementów środowiska przyrodniczego dla potrzeb monitoringu zintegrowanego, dyskusja o wyborze sprzętu i aparatury

2

Centrum ZMŚP

21-26.06.1993

Tarnów Jeziorny

Metody pomiarów hydrologicznych, meteorologicznych, monitoring jezior

3

Puszcza Borecka

26-30.09.1994

IOŚ Warszawa, Jeziorowskie

Metodologia ZMŚP dotycząca zanieczyszczeń powietrza

4

Centrum ZMŚP

14.11.1995

Poznań

System informatyczny ZMŚP

5

Storkowo

9-16.07.1995

Storkowo

Gleby, rośliny, wody gruntowe

6

Wigry

22-26.06.1998

Wigierski Park Narodowy

Fauna bezkręgowa, meteorologia, biologiczne metody oceny jakości wód powierzchniowych, system monitoringu środowiska Stacji Bazowej Wigry

7

Centrum ZMŚP

28.06-02.07.1999

Tarnów Jeziorny

Metody pomiarów hydrologicznych, meteorologicznych, GIS

8

Szymbark

23-26.05.2001

Szymbark

Monitoring porostów, metody i ocena pomiarów meteorologicznych, pokrycie terenu z wykorzystaniem obrazów satelitarnych

9

Storkowo

18-23.08.2002

Storkowo

Gleby, biegaczowate, GIS – użytkowanie ziemi, uszkodzenia drzew i drzewostanów

10

Kampinos

2-6.08.2003

Izabelin

Monitoring wód podziemnych, systemy informacji geograficznej

11

Wigry

27.09-1.10.2004

Gawrych Ruda Wigierski Park Narodowy

Program ZMŚP w kontekście dyrektywy INSPIRE, wykorzystanie GPS w aktualizacji danych przestrzennych, przetwarzanie zdjęć lotniczych w TNTMips, metody statystycznego opracowania danych)

12

Szymbark

23-26.05.2005

Szymbark

Zastosowanie metod statystycznych do interpretacji danych ZMŚP. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi

13

Wolin

6-9.11.2007

Wolin

GIS użytkowanie terenu, geoindykatory i bioinydaktory

14

Wolin

15-17.06.2008

Wolin

Program Gleby w ZMŚP

15

Święty Krzyż

6-8.10.2008

Kielce

Monitoring wód podziemnych, biologiczne elementy jakości wód w RDW, wskaźniki chemicznego stanu wód i gleb, metody oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza i opadów atmosferycznych

16

Wigry

16-18.06.2010

Mikołajewo

Monitoring uszkodzeń drzew i drzewostanów, monitoring epifitów nadrzewnych, flora i roślinność zlewni reprezentatywnej, dyskusja o programach pomiarowych

17

Roztocze

11-14.10.2011

Zwierzyniec

Metodologia ZMŚP w ramach programów: A1, J2, P1 oraz programu rozszerzonego obejmującego podsystem monitoringu przyrody

18

Storkowo

18-19.10.2012

Storkowo

Modelowanie – prognozowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla stanowisk pomiarowych i zlewni reprezentatywnych ZMŚP

19

Wolin

10-12.04.2013

Wolin

Glebowe wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego – interpretacja profili glebowych, zanieczyszczenia gleb i roztworów glebowychModelowanie – scenariusze zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP, Świadczenia geoekosystemów – założenia wstępne wartościowania środowiska przyrodniczego

20

Święty Krzyż

20-22.05.2014

Mąchocice Kapitulne

Hydromorfologia i hydrobiologia rzek, świadczenia geoekosystemów

21

Szymbark

21-24.09.2015

Wapienne

Ocena funkcjonowania geoekosystemów zlewni reprezentatywnych z wykorzystaniem geo- i biowskaźników. Meteorologia, Wody powierzchniowe rzeki i jeziora – organizacja pomiarów, opracowanie wyników i ich interpretacja

22

Poznań

22-23.09.2016

Poznań

Program ZMŚP – wybrane programy, interpretacja i prezentacja wyników

23

Kampinos

17-20.09.2017

Izabelin

Podstawy metodologiczne i metodyczne realizacji programu ZMŚP

24

Roztocze

9-11.05.2018

Zwierzyniec

Metodologiczne i metodyczne aspekty realizacji programu ZMŚP

25

Pojezierze Chełmińskie

16-18.06.2019

Toruń

Zastosowanie dronów w monitoringu środowiska, kontrola jakości poboru próbek i danych oraz modelowanie obiegu wody w zlewniach reprezentatywnych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

26

Łysogóry

22-23.10.2020

on-line

Zapewnienie i kontrola jakości danych; Standaryzacja systemów pomiarowych, Oznaczanie odczynu i przewodności elektrycznej właściwej w glebach, Wykorzystanie mchu rokitnika pospolitego do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi

27

Wolin

23-24.09.2021

on-line

Znaczenie stanu i zmian warunków pogodowych w badaniach środowiska przyrodniczego (organizacja monitoringu, system pomiarowy, metody badań, interpretacja i prezentacja wyników badań)

28

Centrum ZMŚP

22.09.2022

on-line

Metody monitorowania i interpretacji wyników badań wód
powierzchniowych, gleb, chemizmu roztworów glebowych, uszkodzeń
drzew i drzewostanów w funkcjonowaniu geoekosystemów zlewni
rzecznych i jeziornych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego

29

Karkonosze

12-15.09.2023

Szrenica

Przegląd i aktualizacja metodyk wybranych programów pomiarowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

30

Pogórze Karpackie

21-24.05.2024

Łazy

Wody powierzchniowe w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniego – metody pomiarów, opracowanie wyników
SEMINARIA Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

1

Centrum ZMŚP, GIOŚ

25.03.2014

Warszawa

Seminarium Funkcje i zadania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w ochronie struktury krajobrazowej kraju

2

Centrum ZMŚP, GIOŚ, KNG PAN, IGiPZ PAN

7.11.2019

Warszawa

Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

3

Centrum ZMŚP, GIOŚ, IGiPZ PAN, SB Beskid Niski

12.12.2022

Warszawa

Procesy ekstremalne i ich wpływ na przemiany środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji

4

Centrum ZMŚP, GIOŚ, KNG PAN, IGiPZ PAN, SB Beskid Niski

10.11.2023

on-line

Procesy ekstremalne i ich wpływ na przemiany środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji