STACJE BAZOWE ZMŚP

Podstawowym obiektem badań w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego jest zlewnia rzeczna lub jeziorna, w której zlokalizowane są testowe powierzchnie badawcze i stanowiska pomiarowe. Szeroki zakres komplementarnych badań stacjonarnych prowadzony jest wg standaryzowanych metod w obrębie 12 Stacji Bazowych w reprezentatywnych zlewniach rzecznych lub jeziornych. W funkcjonującym obecnie systemie pomiarowym Stacji Bazowych można wyróżnić transekt południkowy, który nawiązuje do równoleżnikowego układu głównych stref krajobrazowych Polski: strefa młodoglacjalna Niżu Polskiego – Wolin, Parsęta, Pojezierze Chełmińskie, Puszcza Borecka, Wigry, Poznań-Morasko strefa staroglacjalna Niżu Polskiego – Kampinos, strefa wyżynna – Roztocze, góry: Łysogóry, Pogórze Karpackie, Beskid Niski i Karkonosze. W strefie młodoglacjalnej Niżu Polskiego można wyznaczyć transekt równoleżnikowy, przebiegający przez Stacje: Wolin, Parsęta, Pojezierze Chełmińskie, Puszcza Borecka, Wigry.