Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego KAMPINOS

Instytucja

Kampinoski Park Narodowy

Adres i kontakt

Stacja Bazowa ZMŚP „Kampinos“
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
tel. 22 722 60 01 w. 331, 508 186 345
e-mail: monitoring@kampinoski-pn.gov.pl
WWW

Kierownik Stacji

dr inż. Adam Olszewski

Lokalizacja Stacji

Zlewnia doświadczalna Stacji Bazowej „Kampinos” jest położona w dorzeczu Łasicy – prawego dopływu Bzury, w 90% na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Siedziba biura stacji znajduje się w miejscowości Leszno (05-084 Leszno) przy ul. Polnej 37.

Współrzędne Stacji: 52°17’13.22″, 20°27’15.96″.

Charakterystyka zlewni badawczej ZMŚP

Zlewnia doświadczalna Stacji Bazowej „Kampinos” jest położona w dorzeczu Łasicy – prawego dopływu Bzury. Obejmuje ona górną (źródłową) część dorzecza Kanału Olszowieckiego Północnego. Jest to zlewnia IV rzędu w dorzeczu Wisły. Obszar zlewni badawczej „Kampinos” po profil wodowskazowy w Józefowie wynosi 21,003 km2, z czego 8,199 km2 (39 %) stanowią obszary bezodpływowe. Zlewnia ZMŚP „Kampinos” wykorzystuje szerokie, zabagnione obniżenie wypełnione utworami organicznymi, które rozcina Kanał Olszowiecki Północny. Jest ono ograniczone od północy zwartym pasem wydm o wysokości względnej przekraczającej 10 m, a bezwzględnej około 80-90 m n.p.m., natomiast od zachodu niższymi, pojedynczymi wydmami, oddzielonymi licznymi zagłębieniami deflacyjnymi. Rzędne wysokościowe dna zagłębienia wahają się nieznacznie od 72,2 do 73,8 m n.p.m. Od południa i wschodu granicę stanowi krawędź Równiny Łowicko-Błońskiej o wysokości względnej dochodzącej do 8 m. Jest ona miejscami erozyjnie porozcinana oraz przykryta wydmami koło wsi Biała i Korfowe, a jej wysokości kształtują się od 75 do 103,7 m n.p.m. Najniższy punkt stanowi profil hydrologiczny zamykający zlewnię, w którym średnie położenie zwierciadła wody Kanału Olszowieckiego w latach 1994-20019 wynosiło 71,6 m n.p.m. (zero wodowskazu znajduje się na wysokości 71,28 m n.p.m.). Deniwelacja w zlewni wynosi zatem około 32,0 m.  Zlewnia ZMŚP „Kampinos” w około 90% znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”.

Litologia badanej zlewni jest odbiciem przeszłości geologicznej oraz morfogenezy. Wśród utworów powierzchniowych (rozpatrywanych do głębokości 2 m) dominującą rolę odgrywają piaski luźne, piaski słabo gliniaste oraz piaski słabo gliniaste na piaskach luźnych (około 50% zlewni); ich położenie odpowiada wałom wydmowym oraz odsłoniętym osadom tarasu falenickiego. Utwory piaszczyste budują miejsca wyżej położone. Torfy pokrywają ponad 27% zlewni; można je podzielić wg miąższości: do 50 cm, od 50 do 100 cm i powyżej 100 cm. Obok torfów istotną rolę odgrywają również różnoziarniste piaski słabo gliniaste i gliniaste lekkie oraz mocne pylaste na piaskach luźnych, gliniastych, glinie lekkiej i średniej (około 13%). Budują one obszary położone poniżej strefy krawędziowej Równiny Łowicko-Błońskiej. Mursze spiaszczone na piaskach luźnych, także mursze i torfy zmurszałe (9,9%) są związane z obrzeżami obniżeń wypełnionych torfami o miąższości ponad 50 cm. Utwory cięższe położone są na Równinie Łowicko-Błońskiej (część południowa) wraz z niewielkimi obszarami pyłów i glin lekkich (1%). Mursze i zmurszałe torfy odpowiadają strefie przejściowej między torfowiskami niskimi i pasami wydmowymi.

            Na terenach zabagnionych zlewni doświadczalnej ZMŚP „Kampinos” dominują zespoły nieleśne dawnych łąk i pastwisk, obecnie w różnych fazach naturalnej sukcesji, a także olsy typowe i rzadziej olsy jesionowe. Gatunkiem panującym w zespołach leśnych jest brzoza oraz znacznie rzadsza olsza. Na terenach pasa wydmowego występują: sosnowe bory mieszane (z dębem, brzozą i osiką), las świeży i świetlista dąbrowa. Od strony południowej i wschodniej kotlinę otacza zlewający się z tarasem Równiny Łowicko-Błońskiej kompleks „Korfowe”. Dominują tu młode drzewostany głównie sosnowe lub – w obniżeniach – olszowe, bardzo często niedostosowane składem gatunkowym do siedliska. Nieznaczna część tego terenu jest również użytkowana rolniczo.

Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi zlewni ZMŚP Kampinos

Lokalizacja zlewni ZMŚP „Kampinos” na tle obszarów cennych przyrodniczo: na zielono oznaczono granice Obszaru Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska oraz Kampinoskiego Parku Narodowego (pokrywają się), natomiast na czerwono zaznaczono zlewnię doświadczalną

Program ZMŚP

Stacja realizuje ponad 20 programów pomiarowo-badawczych na ponad 100 stanowiskach i powierzchniach badawczych:

– meteorologia

– zanieczyszczenia powietrza

– chemizm opadów atmosferycznych

– chemizm opadu podkoronowego

– chemizm spływu po pniach

– metale ciężkie i siarka w porostach

– metale ciężkie i siarka w mchach

– gleby

– chemizm roztworów glebowych

– wody podziemne

– opad organiczny

– wody powierzchniowe – rzeki

– hydrobiologia rzek- makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego

– struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)

– monitoring gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia – rośliny

– uszkodzenia drzew i drzewostanów

– zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi

– świadczenia geoekosystemów

– modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP

Ponadto w Stacji realizowane są dwa programy specjalistyczne: monitoring zimujących nietoperzy i  monitoring bociana białego.

Publikacje

Andrzejewska A., Andrzejewski R., Ferchmin M., Hryniewicki T., Konecka-Betley K., Krogulec E., Lenartowicz M., Lewandowska E., Misiak J., Nowicki A., Olech B., Owadowska E., Smaruj P. Sikorska-Maykowska M., Wierzbicki A., Wierzbicka L. 1999. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 136.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Otręba A., Pepłowska-Marczak D. 2014. Kampinoski Park Narodowy. [W:] Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku. WIOŚ w Warszawie, Warszawa: 167-173.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2012 Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2011 roku. (opr. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie) WIOŚ w Warszawie. Warszawa. s. 182-186.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D. 2013. Kampinoski Park Narodowy [W:] Stan środowiska w województwie Mazowieckim w 2012 roku. WIOŚ w Warszawie, Warszawa: 151-154.

Andrzejewska A., Danyłow J., Kębłowska A., Marczak D., Olszewski A., Pepłowska-Marczak D., Siwak A. 2008. Kampinoski Park Narodowy. [W:] A. Ludwikowski (red.). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku: 71-76. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Andrzejewska A., Olszewski A. 2008. Imisja SO2, NO2 i O3 do Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 39-45.

Andrzejewska A., Olszewski A. 2013. Dynamika stanów wód podziemnych zlewni ZMŚP KAMPINOS w latach 1994-2012. [W:] L. Krzysztofiak. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. Streszczenia XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego z dnia 27-29 V 2013: 6-7.

Arkuszewska A. 2001. Walory przyrodnicze, naukowe i dydaktyczne Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” na tle Kampinoskiego Parku Narodowego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (praca magisterska).

Bihałowicz J., Dymitryszyn I., Olszewski A., Kaczyńska M., Dąbrowska M., Jojczyk A., Schwerk A. 2018. Idea wykorzystania bociana białego (Ciconia ciconia) jako wskaźnika jakości i zmian krajobrazu w kontekście audytu krajobrazowego. Poszerzamy Horyzonty – Tom X: 426-430.

Dodacka A. 2002. Monitoring środowiska przyrodniczego na przykładzie Stacji Bazowej „Pożary”. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (praca inżynierska).

Dominiak G. 2012. Zmienność i zmiany pokrywy śnieżnej w zlewni Pożary. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (praca magisterska).

Dymitryszyn, I., Olszewski, A., Kaczyńska, M., Bihałowicz, J., Dąbrowska, M., Jojczyk, A., Schwerk, A. 2018. Dlaczego bocian biały (Ciconia ciconia (L.)) może stanowić narzędzie audytu krajobrazowego? Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XLVII: Między architekturą a ekologią krajobrazu: 91-102.

Ferchmin M. 2007. Monitoring roślinności na Stacji Bazowej „Pożary” w KPN w latach 1994-2004. [W:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 127-142.

Fic M., Wierzbicki A. 1994. Organizacja sieci monitoringu wód podziemnych na terenie rezerwatu Pożary w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegląd Geologiczny 42 (12): 1004-1008.

Galińska J. 1998. Charakterystyka hydrologiczna zlewni „Pożary”. Uniwersytet Warszawski (praca magisterska).

Gołecki B., Sosnkowski M. (red.). 1996. Kampinoska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Stan środowiska przyrodniczego w województwie stołecznym warszawskim, część I – wody rok 1995. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 132-135.

Jarocińska A. 2005. Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych w zlewni „Pożary” (KPN). Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska).

Kazimierski B., Pilichowska-Kazimierska E., Sikorska-Maykowska M. 1995. Operat ekosystemów i zasobów wodnych, Studium warunków wodnych. [W:] Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, maszynopis, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Kiszko G. 2004. Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego obserwowanych w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Stacji Bazowej „Pożary”. SGGW w Warszawie (praca magisterska).

Lenartowicz M. , Andrzejewska A., Ferchmin M., Owadowska E., Wierzbicki A. 2006. Stacja Bazowa „Pożary”. [W:] Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 173-212.

Lenartowicz M. 2003. Implementation of a mathematical model of water and solute vertical transport in the plant-soil column in the Pożary basin. [W:] L. Holko, P. Miklanek (red.) „Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and research. Proceedings of the 9th Conference of ERB 25-28.09.2002, Demänovská dolina (Slovakia)”, IHP-VI, Technical Documents in Hydrology, No. 67, UNESCO, Paris: 149-158.

Lenartowicz M. 2003. Mathematical modeling of water and solute vertical transport (on the example of chloride ion) in the plant-soil column in the Pożary basin. Ecohydrology&Hydrobiology vol. 3, no 3: 323-339.

Lenartowicz M. 2003. Obieg substancji chemicznych w zlewni Pożary. Prace i Studia Geograficzne, t. 31: 219-231.

Lenartowicz M. 2004. Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w nizinnej zlewni bagiennej na przykładzie zlewni „Pożary”. Uniwersytet Warszawski (rozprawa doktorska).

Lenartowicz M. 2005. Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary). Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. 25, ss. 144.

Lenartowicz M. 2006. Ocena procesu infiltracji oraz pionowej migracji jonów w zlewni bagiennej z wykorzystaniem modelu matematycznego. Przegląd Geofizyczny, nr 3/4: 199-219.

Lenartowicz M. 2007. Skład chemiczny wód a typy krajobrazów geochemicznych w zlewni „Pożary”. [W:] A. Kostrzewski, A. Andrzejewska. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 183-196.

Lenartowicz M., Olszewski A. 2017. Warunki kształtowania się interakcji wód powierzchniowych i podziemnych w małej zlewni bagiennej (na przykładzie zlewni badawczej ZMŚP „Kampinos”). [W]: M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Biblioteka Monitoringu Środowiska; vol. XXXI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 231–235.

Lenartowicz M., Olszewski A., Andrzejewska A. 2009. Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”. [W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 69-75.

Lorenc H. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994-1997. [W:] A. Kostrzewski (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, IX Sympozjum ZMŚP. Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa: 113-118.

Mazur S., Borowski J., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J. 2006-2014. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopisy (5), Biblioteka KPN.

Mazur S., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J., Smoleński M. 1999-2005. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopisy (7), Biblioteka KPN.

Mazur S., Perliński S. 1998. Monitoring wybranych grup stawonogów w KPN. Maszynopis, Biblioteka KPN.

Olszewski A. (red.). 2010. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2009 roku; ss.181. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A. (red.). 2011. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” w 2010 roku; ss.99. Maszynopis. Granica–Izabelin, KPN.

Olszewski A. (red.). 2012. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” w 2011 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Granica–Izabelin, ss.191.

Olszewski A. (red.). 2013. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” w 2012 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Granica–Izabelin, ss. 222.

Olszewski A. (red.). 2014. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” w 2013 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Granica–Izabelin, ss. 263.

Olszewski A. (red.). 2015. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Kampinos” w 2014 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Granica–Izabelin, ss. 237.

Olszewski A. 2013. Aktywna ochrona małych zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym – adaptacja nieużytkowanych piwniczek ziemnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 36: 165–173.

Olszewski A. 2014. 20 lat Stacji Bazowej ZMŚP „Kampinos”. Puszcza Kampinoska 2-4: 17-19.

Olszewski A. 2017. Stacja Bazowa Kampinos. [W]: M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Biblioteka Monitoringu Środowiska; vol. XXXI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 33–38.

Olszewski A., Andrzejewska A. 2020. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2019 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Leszno k. Warszawy – -Izabelin, ss. 196.

Olszewski A., Lenartowicz M., Wierzbicki A. 2018. Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Kanału Olszowieckiego. [W:] A. Kostrzewski, M. Majewski. Stan i przemiany środowiska przyrodniczego reprezentatywnych geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 237-292.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.) 2008. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w roku 2007. Maszynopis, KPN; ss. 137.

Olszewski A., Wierzbicki A. (red.). 2009. Raport o stanie środowiska przyrodniczego zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w 2008 roku; ss.199. Maszynopis, Kampinoski PN.

Olszewski A., Wierzbicki A. 2019. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2018 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Leszno k. Warszawy, ss. 221.

Olszewski A., Wierzbicki A., Lenartowicz M. 2016. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2015 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Granica–Izabelin, ss. 153.

Olszewski A., Wierzbicki A., Lenartowicz M. 2017. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2016 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Granica, ss. 187.

Olszewski A., Wierzbicki A., Lenartowicz M. 2018. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2017 roku. Maszynopis, Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego, Leszno, ss. 175.

Pasierski Z. , Żyromski A. 1999. Ocena warunków termicznych i opadowych okolic stacji bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [W:] X Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP „Funkcjonowanie i tendencje rozwoju ekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Warszawa, 8-10 IX 1999. {Streszcz. referatów: A. Andrzejewska. Maszynopis KPN}.

Śnieżek T., Olszewski A. 2017. Całkowita i mokra depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych na Stacji Bazowej ZMŚP „Kampinos” w latach 2011 i 2012. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 18 (2): 85–96.

Trubalski A. 2011. Zmienność opadów atmosferycznych w zlewni „Pożary”. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (praca magisterska).

Wierzbicki A. 1994. Warunki meteorologiczne terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w roku hydrologicznym 1994. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1994. Warunki meteorologiczno-hydrologiczne terenu Kampinoskiego Parku Narodowego w 1993 roku wg danych ze stacji meteorologicznej w Granicy. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Kampinoski Park Narodowy. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] Raport o stanie środowiska województwa stołecznego warszawskiego w 1994 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 186-202.

Wierzbicki A. 1995. O Stacji Monitoringu „Pożary”. Puszcza Kampinoska 1-2: 23-26.

Wierzbicki A. 1995. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za Brok hydrologiczny 1994. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Warunki hydrometeorologiczne. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1995. Wybrane wyniki badań prowadzonych w roku hydrologicznym 1994 na Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 1996. Kampinoska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] B. Gołecki, M. Sosnkowski (red.). Stan środowiska przyrodniczego w województwie stołecznym warszawskim w 1995 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Wierzbicki A. 1996. Monitoring klimatu Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1-2: 24-27.

Wierzbicki A. 1996. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1995. Maszynopis, KPN; ss.39.

Wierzbicki A. 1996. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”. [W:] M. Sosnkowski, B. Gołecki (red.). Raport o stanie środowiska w województwie stołecznym warszawskim w 1996 roku: 162-163. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Wierzbicki A. 1997. Raport za rok hydrologiczny 1996. Maszynopis KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata 1994-1997. Maszynopis, KPN; ss. 28.

Wierzbicki A. 1998. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za lata hydrologiczne 1994-1997. [W:] A. Kostrzewski (red.). Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Wierzbicki A. 1999. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1998. Maszynopis, KPN; ss. 29.

Wierzbicki A. 2000. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 1999. Maszynopis, KPN; ss. 36.

Wierzbicki A. 2000. Stan środowiska przyrodniczego zlewni „Pożary” w roku 2000 – podsumowanie. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Warunki hydrometeorologiczne. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Warunki klimatyczne w czteroleciu 1994-1997. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2000. Wody gruntowe. Maszynopis KPN.

Wierzbicki A. 2001. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2000. Maszynopis, KPN; ss. 40.

Wierzbicki A. 2001. Zarys obserwacji prowadzonych na stacji „Pożary” w roku 2000. Puszcza Kampinoska 3: 11-13.

Wierzbicki A. 2002. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2001. Maszynopis, KPN; ss. 45.

Wierzbicki A. 2003. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2002. Maszynopis, KPN; ss. 64.

Wierzbicki A. 2004. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2003. Maszynopis, KPN; ss. 67.

Wierzbicki A. 2005. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2004. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wierzbicki A. 2006. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok hydrologiczny 2005. Maszynopis, KPN; ss. 47.

Wierzbicki A., Andrzejewska A. 2007. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” za rok 2006. Maszynopis, KPN; ss. 69.

Wojciechowska A. 2007. Analiza przebiegu temperatury gruntu na głębokościach 5cm, 10cm, 20cm i 50cm oraz 100cm w Granicy w Kampinoskim Parku Narodowym w wieloleciu 1985-2005. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (praca magisterska).

Zielińska K.A. 2010. Wpływ ciśnienia atmosferycznego na wahania zwierciadła wód podziemnych w stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w Granicy. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska).