XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

ORGANIZATORZY:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN w Szmbarku
Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PANKOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Leszek Starkel
V-Przewodniczący: Dr Eugeniusz Gil
Sekretarz: Mgr Witold Bochenek
Członkowie: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (koordynator Programu ZMŚP), prof. dr hab. Adam Kotarba, dr Roman Soja, mgr Paweł Prokop, mgr Stanisław Kędzia

12 – 14 czerwca 2002 Szymbark k. Gorlic FUNKCJONOWANIE I MONITORING GEOEKOSYSTEMÓW
Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK EKSTREMALNYCH

W Sympozjum wzięło udział łącznie 48 osób, reprezentujących wszystkie Stacje Bazowe, Koordynator Programu pomiarowego ZMŚP – prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Specjaliści odpowiedzialni merytorycznie za poszczególne podprogramy badawcze, zaproszeni Referenci oraz zainteresowani problematyką Sympozjum. Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska reprezentowała p. mgr Hanna Kasprowicz, Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska mgr inż. Ryszard Listwan, Delegaturę WIOŚ w Nowym Sączu mgr Jacek Rogowski i mgr Grażyna Cieśla. Miejscową administrację reprezentował Starosta Gorlicki – Dr Andrzej Welc.

Program Sympozjum obejmował:

  • referaty główne (zamawiane), poruszających problemy monitoringu środowiska, związane ze zjawiskami ponadprzeciętnymi,
  • referaty specjalistyczne, omawiające zagadnienia merytoryczne i metodyczne związane z realizacją programu ZMŚP
  • referaty prezentujące wyniki badań Stacji Bazowych i innych uczestników Sympozjum, przedstawiających wyniki badań różnych aspektów środowiska przyrodniczego
  • postery,
  • prezentacja terenowa metod i wyników badań oraz zagadnień przyrodniczych i gospodarczych Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego.

Ogółem wygłoszono 29 referatów i prezentowano 4 postery. Uzupełnieniem sesji referatowych był program terenowy konferencji. Dr E. Gil prezentował metody i wyniki badań w punktach i na powierzchniach pomiarowych:

  • stok doświadczalny Stacji Naukowej w Szymbarku: stacja meteorologiczna, systemy pomiarów standardowych i automatycznych (Vaisala i Traxelektronik), deszczomierz opadu mokrego; spływ powierzchniowy, śródglebowy i spłukiwanie i ługowanie na poletkach doświadczalnych i eksperymentalnych, stany wód gruntowych w profilu stoku, dostawa wody i substancji ze stoku do koryta potoku, badania stanu czystości powietrza,
  • dna dolin rzecznych: stacja hydrometryczne – w zlewni doświadczalnej Bystrzanki i zamykająca beskidzki fragment zlewni Ropy;
  • osuwisko „Kawiory”, gdzie prezentowany był pomiar metodą GPS (T.Janicki i Z. Kowalski) oraz pomiar przemieszczeń mas osuwiskowych metodą inklinometryczną (W. Bochenek, E. Gil),
  • osuwisko „Zapadle”, gdzie prezentowano dynamikę przemieszczeń mas koluwialnych w warunkach naturalnych i stan obecny po przeprowadzeniu prac mających powstrzymać ten ruch (E. Gil) – źle przeprowadzone prace wywołały intensyfikację ruchu.

Dr R. Soja, na trasie zajęć terenowych Szymbark – Klimkówka – Wysowa prezentował zagadnienia hydrologiczne i geomorfologiczne beskidzkiego fragmentu zlewni Ropy w nawiązaniu do zmian użytkowania ziemi i funkcjonowaniem zbiornika wodnego na rzece Ropie w Klimkówce, połączonego ze zwiedzaniem zapory.

Uzupełnieniem zajęć terenowych było zwiedzanie miasta Biecza, jednego z najstarszych miast polskich, bogatego w liczne zabytki kultury materialnej i duchowej.

W programie Sympozjum odbyło się Zebranie kierowników Stacji Bazowych z Koordynatorem Programu SMŚP, z udziałem Specjalistów i przedstawiciela PIOŚ.

P R O G R A M

  1. Referaty główne (zamawiane)
   • Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Kompleksowe badania dorzeczy w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
   • Prof. dr hab. L. Starkel – Rola częstotliwości zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu stoków i den dolin
   • Prof. dr hab. A. Kotarba – Współczesna ewolucja rzeźby górskiej aprogowe wartości opadów
   • Prof. dr hab. W. Froehlich – Zróżnicowanie efektywności geomorfologicznej ekstremalnych wezbrań w beskidzkim systemie fluwialnym
   • Mgr inż. R. Listwan – Stan środowiska w województwie małopolskim
  2. Referaty Specjalistów
   • Prof. dr hab. K.Sawicka-Kapusta, dr M. Zakrzewska – Ocena zanieczyszczenia powietrza na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w 2001 roku
   • Dr T. Śnieżek i mgr A. Degórska -Porównanie chemizmu opadu mokrego i całkowitego
   • Dr B. Kazimierski – Organizacja i wyniki monitoringu wód podziemnych regionu karpackiego – w sieci obserwacyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego
   • Dr hab.inż. J. Ostrowski – Ocena realizacji podstawowego programu badawczego w zakresie zanieczyszczenia wód powierzchniowych ZMŚP na przykładzie roku 2001
  3. Referaty ze Stacji Bazowych
   • Mgr M. Jesionowska i dr Zb. Zwoliński – Zastosowanie technik cyfrowych w monitoringu porostów
   • Mgr G. Michalska – Dynamika śródpokrywowego spływu wody i substancji rozpuszczonych podczas intensywnych roztopów i opadów w eksperymentalnej zlewni Chwalimskiego Potoku – górna Parsęta
   • Mgr J.Uscka i dr M.Kejna – Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001
   • Mgr J.Uscka i dr M.Kejna – Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001
   • Dr Lech Krzysztofiak – Monitoring porostów w Wigierskim Parku Krajobrazowym
   • Prof. dr hab. A.Kowalkowski, dr hab. M.Jóźwiak, mgr R.Kozłowski – Metoda badania wpływu wód opadowych na właściwości gleb leśnych
   • Dr hab. M. Jóźwiak, prof. dr hab. A. Kowalkowski – Wpływ zagospodarowania terenu na zmiany właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych wód powierzchniowych w zlewni badawczej Stacji Bazowej ZMŚP Św. Krzyż
   • Mgr R.Kozłowski – Zróżnicowanie wielkości i jakości wód spływających po pniach drzew w wybranych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich
   • Mgr W.Bochenek – Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN [Stacji Bazowej ZMŚP] w Szymbarku w latach 1968-2001 oraz ich konsekwencje geomorfologiczne
  4. Referaty pozostałe
   • Dr hab. A. Żyromski – Ocena możliwości prognozowania zasobów wodnych gleby z różnym progiem czasowym
   • Dr J. Święchowicz – Wartośąci progowe opadu istotne dla transformacji stoków na progu Pogórza
   • Dr R. Malarz – Monitoring powodziowych przemian aluwiów w żwirodennych rzekach Karpat Zachodnich
   • Mgr M. Major – Zróżnicowanie przestrzenne cech fizykochemicznych wód powierzchniowych w wybranych oczkach wodnych na obszarze młodoglacjalnym [Pomorze Zachodnie, górna Parsęta]
   • Mgr J. Tylkowski – Wpływ wezbrań roztopowych i opadowych na odprowadzanie zawiesiny i materiału rozpuszczonego z młodoglacjalnych zlewni górnej Parsęty i Młyńskiego Potoku w półroczu zimowym roku hydrologicznego 2002
   • Mgr R. Kruszyk – Rola roślinności w procesie transformacji chemizmu opadów w zbiorowiskach leśnych o zróżnicowanym składzie gatunkowym
   • Prof. dr hab.A. H. Dziadowiec, mgr J. Jonczak, prof. dr hab. A. Czarnecki, dr M. Kejna – Wieloletnie zmiany zawartości węgla organicznego w poziomie próchnicznym gleb intensywnie użytkowanych rolniczo
   • Dr inż. B. Walna, mgr I. Kurzyca, prof. dr hab. J. Siepak – Monitoring anionów w opadach atmosferycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego
   • Dr S. Huruk, dr A. Huruk – Możliwości wykorzystania biegaczowatych w monitoringu śriodowiska przyrodniczego
   • Mgr. T.Janicki, mgr inż. Z Kowalski – Monitoring osuwisk w Karpatach netodą GPS.
  5. Sesja posterowa
   • Dr B. Kazimierski, mgr J. Cabalska,. Mgr T. Gidziński, mgr A. Mikołajczyk – Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych regionu karpackiego
   • Dr B. Kazimierski, mgr J. Cabalska,. Mgr T. Gidziński, mgr A. Mikołajczyk – Stacja Hydrologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Zawoi – zadania i organizacja pomiarów
   • Dr B. Kazimierski, mgr J. Cabalska,. Mgr T. Gidziński, mgr A. Mikołajczyk, Dr E. Pilichowska-Kazimierska – Organizacja i wyniki obserwacji wód podziemnych w Polsce – dla potrzeb Europejskiej Sieci Wód Śródlądowych EUROWATERNET
   • Dr hab. M. Jóźwiak, mgr H. Wróblewski: Sezonowa dynamika pyłu zawieszonego w centralnej części Gór Świetokrzyskich w latach 1996-2000