Zasady organizacji i system pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Alfred Stach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1995

Przedmowa

1. Wprowadzenie

2. Organizacja i cele Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

3. Założenia programowe Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

4. Zakres pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego i kryteria wyboru obiektów badawczych ZMŚP

5. Zasady rozmieszczenia i funkcjonowania Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

6. Dokumentacja zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

7. Zasady gromadzenia i przekazywania danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

8. Programy pomiarowe Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – wytyczne organizacji sieci pomiarowej

8.1. Program pomiarowy A1: Meteorologia

8.2. Program pomiarowy B1: Chemizm powietrza

8.3. Program pomiarowy C1: Chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej

8.4. Program pomiarowy C2: Chemizm opadu podokapowego / Program pomiarowy C3: Chemizm spływu po pniach

8.5. Program pomiarowy D1: Metale ciężkie w mchach

8.6. Program pomiarowy E1: Gleby

8.7. Program pomiarowy F1: Chemizm roztworów glebowych

8.8. Program pomiarowy F2: Wody gruntowe

8.9. Program pomiarowy G1: Chemizm organów asymilacyjnych (listowia)

8.10.Program pomiarowy G2: Chemizm opadu biologicznego (ściółki)

8.11.Program pomiarowy H1: Wody powierzchniowe – rzeki

8.12.Program pomiarowy H2: Wody powierzchniowe – jeziora

8.13.Program pomiarowy I1: Hydrobiologia rzek

8.14.Program pomiarowy I2: Hydrobiologia jezior

8.15.Program pomiarowy J1: Flora i roślinność zlewni reprezentatywnej

8.16.Program pomiarowy J2: Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)

8.17.Program pomiarowy K1: Uszkodzenia drzew i drzewostanów

8.18.Program pomiarowy L1: Inwentaryzacja drzewostanów

8.19.Program pomiarowy M1: Epifity nadrzewne

8.20.Program pomiarowy N1: Rozkład mikrobiologiczny ściółki

8.21.Program pomiarowy O1: Fauna bezkręgowa

9. Klasyfikacja stanowisk pomiarowych i ich lokalizacja w świetle powiązań między programami pomiarowymi

10. Zasady obliczeń / przeliczeń danych

11. Podstawowe założenia systemu kontroli i weryfikacji danych pomiarowych i analitycznych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

12. System informatyczny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

13. Modele i modelowanie geoekosystemów w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

14. Wybrane metodyki analiz laboratoryjnych wody

15. Metodyka pomiarów zanieczyszczeń atmosferycznych w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

16. Badania gleboznawcze w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

 

Załączniki:

1. Kodowanie programów pomiarowych ZMŚP

2. Kodowanie obszaru (Stacji Bazowych ZMŚP)

3. Kodowanie nazwy instytucji prowadzącej pomiary

4. Kodowanie stanowiska/poletka pomiarowego

5. Zasady kodowania taksonów flory i fauny

6. Kody typów i podtypów gleb według systematyki gleb Polski

7. Kodowanie daty

8. Kodowanie danych analitycznych i pomiarowych

9. Kodowanie „jakości” danych

10. Kodowanie typu danych

11. Przykłady struktury plików z danymi

12. Zestawienie wybranych metodyk terenowych i analitycznych zalecanych w programie ZMŚP

13. Warunki pobierania, przechowywania oraz konserwacji próbek wody

14. Techniki konserwacji próbek wody

15. Stężenie niektórych pierwiastków w poszczególnych elementach składowych środowiska, z którymi może stykać się próbka

16. Stężenie niektórych pierwiastków w różnych materiałach stosowanych w analizie

17. Stężenie pierwiastków w niektórych odczynnikach stosowanych w analizie

18. Wzór protokołu i etykiety do monitoringu fauny bezkręgowców

19. Herbarium ZMŚP

20. Zestawienie parametrów pomiarowych ZMŚP