Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE

Instytucja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

Adres i kontakt

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pojezierze Chełmińskie” w Koniczynce
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 26 19
WWW

Kierownik Stacji

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, e-mail: marek.kejna@umk.pl

Lokalizacja Stacji

Stacja ZMŚP „Pojezierze Chełmińskie” w Koniczynce jest położona na Pojezierzu Chełmińskim. Współrzędne geograficzne stacji wynoszą φ=18o05’N, λ=18o42’E, a jej wysokość 84 m n.p.m. Systematyczne badania środowiskowe rozpoczęto na tym terenie już w 1950 r. w Ośrodku Badawczym Biologii Stosowanej UMK. Stację Bazową ZMŚP w Koniczynce powołano w dniu 29 września 1993 r.

Charakterystyka zlewni badawczej ZMŚP

Badaniami monitoringowymi objęto środkowy fragment dorzecza Strugi Toruńskiej o powierzchni 35,17 km2. W 2015 r. rozszerzono badania na obszar bezodpływowej zlewni jeziora Kamionkowskiego. Stacja reprezentuje geoekosystem bezleśnej, użytkowanej rolniczo, młodoglacjalnej, płaskiej wysoczyzny morenowej.

Fot. 1. Krajobraz w okolicy Koniczynki (Pojezierze Chełmińskie) (fot. I. Sobota)

Obszar ten został ukształtowany w czasie fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego, stąd też charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy geologicznej, z przewagą gliny morenowej. W obniżeniach terenu dominują utwory zastoiskowe i organiczne. Na obszarze zlewni reprezentatywnej występują trzy pasy litologiczno-glebowe. Na wysoczyźnie morenowej dominują gleby płowe, a w obniżeniach śródstrefowe czarne ziemie. Ze względu na trudno przepuszczalne utwory powierzchniowe przeprowadzono w XIX i XX w. meliorację, z drenarkę systematyczną co 12,5 do 25 m. Teren ten jest użytkowany rolniczo, grunty orne stanowią 86,6%, a łąki 9,1%. Zabudowa wiejska z ogrodami stanowi 2,5%. Teren zlewni jest praktycznie bezleśny, występują zadrzewienia śródpolne i parki przydworskie.

Program ZMŚP

Na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej i Jeziora Kamionkowskiego realizowanych jest 12 programów ZMŚP oraz 3 programy specjalistyczne. Badania są prowadzone na terenie całej zlewni, jednak ich największa koncentracja występuje w rejonie Koniczynki.

Program ZMŚP realizuje szereg instytucji:

A1. Meteorologia – od 1993 r. (Katedra Meteorologii i  Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu);
B1. Chemizm powietrza – od 1996 r. (Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pomiary automatyczne, CI-W PROPAGATOR w Krakowie – metoda pasywna, od 2003 r.);
C1. Chemizm opadów atmosferycznych – od 1993 r. (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Stacja ZMŚP w Koniczynce);
D1. Metale ciężkie i siarka w porostach – od 2003 r. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; od 2015 r. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach);
D2. Metale ciężkie i siarka w mchach – od 2021 r. Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach);
E1. Gleby – od 1993 r. (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, od 2000 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu);
F1. Roztwory glebowe – od 2010 r. (Stacja ZMŚP w Koniczynce);
F2. Wody podziemne – od 1995 r. (Stacja ZMŚP w Koniczynce, Państwowy Instytut Geologiczny);
H1. Wody powierzchniowe – rzeki – od 1993 r. (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy);
H2. Wody powierzchniowe – jeziora – realizowany od 2015 r. na Jeziorze Kamionkowskim (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu).
J2. Struktura i dynamika szaty roślinnej – od 1993 r. (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych  UMK w Toruniu);
J3. Monitoring gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia – rośliny – od 2015 r. (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych  UMK w Toruniu).

Programy specjalistyczne:

Bilans radiacyjny – od 2011 r. (Katedra Meteorologii i  Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu);
Monitoring stanu liczebnego populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica (L.) i oknówki Delichon urbica (L.) – od 1996 r. (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych  UMK w Toruniu);
Monitoring fauny glebowej – 1993-2017 (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu).

Zebrane próby są analizowane w akredytowanych laboratoriach: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Instytutu Geologicznego PIB, Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz laboratoriach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu.

Publikacje

Przed rozpoczęciem programu ZMŚP

Celmer Tadeusz, 1987: Rzeźba terenu i budowa geologiczna powierzchni obszaru Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UMK w Koniczynce i jego najbliższych okolic. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 35, S. 7-17.

Celmer Tadeusz, Marszelewski Włodzimierz, 1987: Kształtowanie się odpływu wody w zlewniach drenarskich na polach RZD UMK w Koniczynce w zależności od warunków pogodowych i terenowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 35,S. 63-77.

Dziadowiec Helena, Plichta Witold, 1987: Materiały do przyrodniczej charakterystyki gleb Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UMK w Koniczynce i pól doświadczalnych we wsi Grębocin. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 35, S. 41-62.

Marciniak Kazimierz, Lisicka Zofia, Marszelewski Włodzimierz, 1987: Opady atmosferyczne (1951-1985) i temperatura powietrza (1961-1970) w Koniczynce (Równina Chełmżyńska). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 35, S. 19-40.

Gromadska Melityna, Celmer Tadeusz, Marciniak Kazimierz, 1991: Informacja o badaniach geograficznych i ekologicznych w Ośrodku Badawczym Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce. W: Kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego : metodologia, metodyka, założenia realizacyjne : seminarium, Szczecin – Storkowo, 10-11 października 1991 : streszczenia referatów. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu UAM, S. 27-28.

Olejniczak Wojciech, 1990: Transport rumowiska i tempo denudacji w zlewniach Strugi Toruńskiej, Zielonej i Tążyny (na przykładzie lat 1987-88). W: Geoekosystem obszarów nizinnych : ogólnopolskie seminarium, Szczecinek-Storkowo, 27-28 września 1990 : streszczenia referatów. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, S. 39-40.

Celmer Tadeusz, 1991: Badania w zlewniach eksperymentalnych na stacji Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : seminarium, Szczecinek – Storkowo, 12-13 października 1992 : streszczenia referatów. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu UAM, S. 21-22.

Celmer Tadeusz, Lisicka Zofia, Paprocki Rafał, 1992: Uwagi o związkach zachodzących między rzeźbą terenu, litologią a wilgotnością gleb i odpływem wody w małych zlewniach drenarskich na obszarach równin młodoglacjalnych na przykładzie pól RZD w Koniczynce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 41, S. 139-157.

Marciniak Kazimierz, Przybylak Rajmund, 1992: Warunki termiczne i opadowe w Koniczynce (Równina Chełmińska) w okresie 1986-1989. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 41, S. 51-59.

Wilkoń-Michalska Jadwiga, Niżewska Jolanta, 1992: Produkcja pierwotna pól z uprawą kukurydzy (Zea mays L.). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 41, S. 61-74.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, 1992: Warunki klimatyczne dolnej części zlewni Strugi Toruńskiej i górnej części zlewni Strugi Łysomickiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : seminarium, Szczecinek – Storkowo, 12-13 października 1992 : streszczenia referatów. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu UAM, S. 33.

1993

Celmer Tadeusz, Lisicka Zofia, Marciniak Kazimierz, 1993: Wpływ warunków meteorologicznych na wilgotność gleb i odpływ wody w małych zlewniach drenarskich na podstawie badań w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1985-1990. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 45, S. 3-18.

Czarnecki A., Nasiadko M. Monitorowanie stanu Środowiska fragmentów  krajobrazu rolniczego o podwyższonej zdolności produkcji bezodpadowej. Sympozjum. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów. Szczecinek – Storkowo 23-24 września 1993. Materiały sympozjum:42-43.

Wójcik Gabriel, Celmer Tadeusz, Marciniak Kazimierz, 1993: Charakterystyka środowiska fizyczno-geograficznego zlewni Strugi Toruńskiej i Strugi Łysomickiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów : sympozjum, Szczecinek-Storkowo, 23-24 września 1993. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu UAM, S. 37-38.

1995

Celmer Tadeusz, Czarnecki Adam, Dziadowiec Helena, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Pawlikowski Tadeusz, Wójcik Gabriel, 1995: Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stan geoekosystemów Polski w 1994 roku (pod red. Andrzeja Kostrzewskiego). Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 79-95 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

1996

Celmer Tadeusz, Marciniak Kazimierz, Wójcik Gabriel, 1996: Badania hydrologiczne stacji bazowej ZMŚP w Koniczynce na obszarze zlewni reprezentacyjnej Strugi Toruńskiej. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych : VII Ogólnopolskie Sympozjum „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego”, Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 159-161.

Czarnecki A., Paprocki R., Jurkiewicz E. 1996. Badania monitoringowe wybranych, charakterystycznych grup edafonu w glebie pól uprawnych na terenie Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce. VII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Materiały sympozjum: 79-81.

Czarnecki A., Lewandowska A. 1996. Działalność naukowo-badawcza prowadzona na tzw. Farmie Uniwersyteckiej w Koniczynce. VII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Materiały sympozjum:169-170.

Czarnecki A., Paprocki R., Jurkiewicz E. 1996. Występowanie i monitoring charakterystycznych grup fauny glebowej w dwu odmiennych typach siedlisk gospodarstwa Koniczynka w latach 1993 i 1994. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Koniczynka. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 235-247.

Cyzman Wiesław, 1996: Szata roślinna doliny Strugi Toruńskiej na odcinku Sławkowo-Lipniczki. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa ; Toruń : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 105-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Dziadowiec Helena, Bednarek Renata, Burnicka Joanna, 1996: Wstępne rozpoznanie zróżnicowania pokrywy glebowej reprezentatywnej zlewni Strugi Toruńskiej na przykładzie farmy ekologicznej RZD w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa ; Toruń : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 179-188 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Gromadska M. 1996. Fauna. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Koniczynka. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa:117-122.

Gromadska Melityna, 1996: Ośrodek Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce (Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego). W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Warszawa ; Toruń : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 9-22 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Kartanas Edmund, 1996: Zespoły ptaków lęgowych na obszarze Gospodarstwa Rolnego w Koniczynce (Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK). W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa ; Toruń : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 261-272 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Kartanas E. 1996. Zespoły ptaków lęgowych zasiedlających pasy roślinności okalające śródpolne drogi – AUNC, Biologia, 96: 93-110.

Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, 1996: Osadnictwo, ludność i działalność gospodarcza na obszarze dorzecza Strugi Toruńskiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 123-148.

Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Wójcik Gabriel, 1996: Obserwacje meteorologiczne w ośrodku badawczym biologii stosowanej UMK i stacji bazowej ZMŚP w Koniczynce. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych : VII Ogólnopolskie Sympozjum „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego”, Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 151-157.

Pawlikowski Tadeusz, 1996: Monitoring różnorodności gatunkowej pszczół (Hymenoptera, Apoidea) na terenie Stacji Bazowej w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak, Warszawa ; Toruń : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 249-259 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Seredyn Zbigniew, 1996: Próba zastosowania modelowej gospodarki rolnej na terenach chronionych na farmie w Koniczynce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia, Z. 51, S. 27-32.

Wojtczak Henryka 1996, Chemizm wód Strugi Toruńskiej w rejonie Stacji Bazowej Koniczynka,Wyd. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stacja Bazowa w Koniczynce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1996

Wójcik Gabriel, 1996: Monitoring środowiska przyrodniczego w Koniczynce, Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, R. 5 nr 9, S. 12-13.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Celmer Tadeusz, 1996: Obszar badań stacji bazowej ZMŚP w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stacja bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 23-27.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Celmer Tadeusz, 1996: Ogólne informacje o stacji bazowej ZMŚP w Koniczynce. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych : VII Ogólnopolskie Sympozjum „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego”, Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 145-149.

Gabriel Wójcik, Wioletta Tyszka, Kinga Hildebrandt, 1996: Stężenie dwutlenku siarki w powietrzu w Toruniu w okresie 1993-1995 [w: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych; VII Ogólnopolskie Sympozjum „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego”, Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak; Toruń; Oficyna Wydawnicza Turpress.

1997

Bednarek Renata, Szrejder Beata, 1997: Naturalna zmienność czarnych ziem na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w rejonie stacji bazowej ZMŚP w Koniczynce. W: VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych”, Wigry 10-11 września 1997 r., S. 33.

Czarnecki A., Paprocki R. 1997. An attempt to characterize complex properties of agroecosystems based on soil fauna, soil properties and farming system in the north of Poland. Biological Agriculture and Horticulture. Entomological Research in Organic Agriculture, 1-4. 15: 11-23.

Czarnecki A., Mazurkiewicz I., 1997. Wpływ stosowanej agrotechniki na zasoby edafonu pól uprawnych gospodarstwa rolnego w Koniczynce. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych. Wigry10-11września 1997.  Materiały sympozjum:8-9.

Kartanas E. 1997. Populacja lęgowa szpaka Sturnus vulgaris L. na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym koło Torunia – AUNC, Biologia, 98: 57-65.

Kartanas E. 1997. Skład pokarmu piskląt szpaka Sturnus vulgaris L. na obszarze zagospodarowanym rolniczo w pobliżu Torunia – AUNC, Biologia, 98: 47-56.

1998

Czarnecki A., Mazurkiewicz I., Paprocki R. 1998. Fauna glebowa pól uprawnych. Kostrzewski A.(Ed.). ZMŚP. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 148-150.

Czarnecki A., Mazurkiewicz I., Paprocki R. 1998. Ocena wpływu nowych technologii uprawy buraka cukrowego na faunę glebową i środowisko abiotyczne agroekosystemu. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowaniei tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Szczecinek – Storkowo, 2-4 września 1998. Materiały sympozjum:10-11.

Czarnecki A., Mazurkiewicz I., Paprocki R. 1998. Ocena wpływu nowej technologii uprawy buraka cukrowego na wybrane elementy środowiska przyrodniczego pola uprawnego. ZMŚP. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 237-249.

Kartanas E. 1998. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym na północ od Torunia. W „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie i tendencje rozwojowe agroekosystemów Polski”. Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM. Poznań 1998. str. 51-52.

Kartanas E. 1998. Populacje i zespoły ptaków lęgowych. W “Rapot Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997”. „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997”. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa 1998, 152-155.

Kejna Marek, 1998: Stany i temperatura wody w Strudze Toruńskiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 136-137 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Szrejder Beata, 1998: Niektóre właściwości i pozycja systematyczna gleb powstałych w wyniku denudacji antropogenicznej w Koniczynce na Wysoczyźnie Chełmińskiej. W: Stan degradacji i tendencje rozwojowe gleb intensywnie użytkowanych rolniczo / [kom. red. Jerzy Marcinek et al. Warszawa : Polska Akademia Nauk, S. 499-511 (Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ; z. 460).

Wójcik Gabriel, 1998: Cele Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 123-124 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Wójcik Gabriel, 1998: Ocena stanu środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997  / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 156-157 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Wójcik Gabriel, 1998: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997 / red. Gabriel Wójcik. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997  / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 123-160 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Wójcik Gabriel, Celmer Tadeusz, 1998: Opis fizjograficzny zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, S. 125-126(Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Wójcik Gabriel, Hildebrandt Kinga, 1998: Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki w Toruniu i Koniczynce : (komunikat). W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski : materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998 / red. Andrzej Kostrzewski, Poznań : Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM, S. 43-44.

Wójcik Gabriel, Kejna Marek, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna, 1998: Temperatura gruntu w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1997. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski : materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998 / red. Andrzej Kostrzewski. Poznań : Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM, S. 32-33.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, 1998: Ogólne warunki klimatyczne w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1997 na tle danych wieloletnich (1951-1997) w Toruniu. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski : materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998 / red. Andrzej Kostrzewski, Poznań : Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM, S. 35-36.

1999

Czarnecki A., Banaszak H., Donderski W., Mazurkiewicz I., Paprocki R. 1999. Kompleksowa analiza procesów produkcji buraka cukrowego przy zastosowaniu technologii konserwującej  środowisko glebowe. Role of Soil in Functioning of Ecosystems. International Conference and Congress of the Polish Society of Soil Science. Lublin,  Materiały Kongresu:  68-69.

Podgórski Zbigniew, 1999: Antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu środkowej części dorzecza Strugi Toruńskiej. W: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym poźnego glacjału i holocenu : sympozjum, 25-26 marca 1999 / oprac. Kazimierz Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, S. 91-95.

Podgórski Zbigniew, 2000: Antropogeniczne przekształcenie rzeźby terenu środkowej części dorzecza Strugi Toruńskiej.  W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych : praca zbiorowa / pod red. Gabriela Wójcika, Kazimierza Marciniaka. Warszawa : Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, S. 105-115 (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” ; nr 25)

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna, 1999: Temperatura gruntu w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1998. W: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych : X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. [Warszawa : GIOŚ, 1999], S. 95-98.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna, 1999: Warunki klimatyczne w Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce w okresie 1994-1998. W: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych : X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. [Warszawa : GIOŚ, 1999], S. 92-95.

2000

Czarnecki A., Paprocki R. 2000. Kompleksowa ocena wpływu agrotechniki na środowisko i plonowanie gleb lekkich w Koniczynce. XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji. Diabla Góra, Żabinka, Stacja KMŚ Puszcza Borecka 19-21 IX 2000. Materiały sympozjum: 28.

Dziadowiec Helena, 2000: Glebowa powierzchnia testowa stacji bazowej zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w Koniczynce. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych: praca zbiorowa / pod red. Gabriela Wójcika, Kazimierza Marciniaka. Warszawa, S. 221-226 (Zeszyty Naukowe. Człowiek i Środowisko / Polska Akademia Nauk. Komitet przy Prezydium PAN ; nr 25).

Dziadowiec Helena, Czarnecki Adam, Jonczak Jerzy, 2000: Morfologia i właściwości gleb glebowej powierzchni testowej Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce. W: Raport za rok hydrologiczny 1999 / pod kier. Gabriela Wójcika Toruń, S. 29-33.

Hildebrandt Kinga, 2000:Monitoring powietrza atmosferycznego w Toruniu i okolicy w 1998 roku [w: Zeszyty Naukowe 25; Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych;  PAN Warszawa, S. 125-132.

Wojtczak Henryka, 2000, Chemizm wód Strugi Toruńskiej w rejonie Stacji Bazowej Koniczynka Wyd. Zeszyty Naukowe 25; Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych; PAN Warszawa, S.  211-218.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Uscka Joanna, 2000: Warunki meteorologiczne w Koniczynce w 1999 roku na tle wielolecia 1994-1999. W: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji : XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, 19-21 września 2000 : streszczenia referatów / red. Tomasz Śnieżek. Warszawa : Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka”, S. 24-26.

Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Kejna Marek, Uscka Joanna, 2000: Temperatura gruntu w Koniczynce w 1999 roku na tle wielolecia 1994-1999. W: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji : XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, 19-21 września 2000 : streszczenia referatów / red. Tomasz Śnieżek. Warszawa : Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka”, S. 26-28.

2001

Kartanas E. 2001. Liczebność populacji lęgowej dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym na północ od Torunia. AUNC, Biologia, 107: 3-33.

Kartanas E. 2001. Nietypowe gniazdo oknówki Delichon urbica (L.). AUNC, Biologia, 107: 35-38.Kejna Marek, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, Uscka Joanna, 2001: Kierunek i prędkość wiatru w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1994-2000. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza / red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski. Kielce : Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, S. 127-135 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Uscka Joanna, Marciniak Kazimierz, Wójcik Gabriel, Kejna Marek, 2001: Zachmurzenie i usłonecznienie w Koniczynce (Równina Chełmżyńska) w latach 1996-2000. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza / red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski. Kielce : Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, S. 117-126 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Wojtczak Henryka, 2001, Chemizm wód Strugi Toruńskiej w rejonie zlewni reprezentatywnej KoniczynkaWyd. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

2002

Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Racinowska Magdalena, 2003: Mapa sozologiczna zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej i jej otoczenia. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń – Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 113-114.

Uscka Joanna, Kejna Marek, 2002: Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych : XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002 : streszczenia referatów i posterów. [Warszawa] : [Główny Inspektorat Ochrony Środowiska], S. 25-28.

Uscka Joanna, Kejna Marek, 2002: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych: XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002 : streszczenia referatów i posterów. Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, S. 33-35.

2003

Czarnecki A., Paprocki R.,  Paprzycka I.  2003. Wpływ agrotechniki na zgrupowania dżdżownic i ich aktywność w glebach uprawnych. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003. Materiały sympozjum:40-41.

Kartanas E. 2003. Usytuowanie gniazd dymówki Hirundo rustica L. w zabudowaniach znajdujących się w obrębie krajobrazu rolniczego. W: „Zoologia na progu XXI wieku” red. Przystalski A. i Wilczyńska B. Toruń. (str. 157-159).

Kartanas E. 2003. Wielkość i usytuowanie kolonii lęgowych oknówki Delichon urbica (L.) na powierzchni badawczej wytyczonej w krajobrazie rolniczym w okolicach Torunia. W: „Zoologia na progu XXI wieku” red. Przystalski A. i Wilczyńska B. Toruń. (str. 159-161).

Kartanas E. 2003. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na wybranym fragmencie zlewni Strugi Łysomickiej. W: „Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji” red. Kejna A. i Uscka J. Toruń. (str. 125-126).

Kartanas E. 2003. Preferencje dymówki Hirundo rustica L. przy wyborze zabudowania jako miejsca założenia gniazda w krajobrazie rolniczym. W: „Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji” red. Kejna A. i Uscka J. Toruń. (str. 127-128).Kejna Marek, 2003: Pomiary meteorologiczne w stacji ZMŚP w Koniczynce. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń – Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 140-142.

Kejna Marek, 2003: Stacja zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w Koniczynce. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń – Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 137-139.

Kejna Marek, 2003: Stacja ZMŚP Zakładu Klimatologii IG UMK w Koniczynce. W: Polskie terenowe stacje geograficzne.  Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, S. 47-50.

Kejna Marek, Uscka Joanna: Termiczne pory roku w Koniczynce w latach 1994-2001. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil. [Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska], S. 96-103 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Kejna Marek, Uscka Joanna, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz, 2003: Zmienność warunków klimatycznych w Koniczynce w latach 1994-2002. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń – Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 56-59.

Kejna Marek, Wojtczak Henryka, 2003: Struga Toruńska – charakterystyka hydrologiczna i jakość wód. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń – Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 147-149.

Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, 2003: Obszar zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2002. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń-Koniczynka, 3-5.9.2003 r., streszczenia. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 60-61.

Luc Małgorzata, 2003: Przemiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Strugi Toruńskiej od końca XVIII do początku XXI wieku. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń – Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, S. 75-76.

Uscka Joanna, Kejna Marek, 2003: Temperatura gruntu w Koniczynce w latach 1994-2001. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych / red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil. [Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska], S. 88-95. (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

2004

Andrzejewski Leon, Kot Rafał, Racinowska Magdalena, 2004: Stan środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej na podstawie kartowania sozologicznego. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 65-7.

Bednarek Renata, Szrejder Beata, 2004: Struktura pokrywy glebowej zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 242-250 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Czarnecki A., Paprocki R.,  Paprzycka I.  2004. Wpływ agrotechniki na zgrupowania dżdżownic i ich aktywność w glebach uprawnych. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003. Materiały sympozjum:40-41.

Czarnecki A., Paprocki R.,  Paprzycka I.  2004. Wpływ agrotechniki na zgrupowania dżdżownic i ich aktywność w glebach uprawnych. ZMŚP. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska:  311-319.

Dziadowiec Helena, Dobrzeniecki Zbigniew, Jachacy Marta, Jonczak Jerzy, Majewska Agnieszka, Wróblewska Małgorzata, Wrukowska Małgorzata, 2004: Zmienność właściwości próchnicznego poziomu uprawnych gleb płowych i czarnych ziem stacji zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w Koniczynce. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 271-278.

Hildebrandt Kinga, 2004: Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki w rejonie stacji ZMŚP w Koniczynce [w: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji; Biblioteka Monitoringu Środowiska, S. 123-130.

Kartanas Edmund, 2004: Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na wybranym fragmencie zlewni Strugi Toruńskiej.W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 327-336 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Kejna Marek, Uscka Joanna, 2004: Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2003. W: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji : XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, S. 44-46.

Kejna Marek, Uscka Joanna, Wójcik Gabriel, Marciniak Kazimierz: Warunki klimatyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2002. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 131-146 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, 2004: Struktura i kierunki produkcji rolniczej na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2002. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 393-400 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Luc Małgorzata 2004: Przemiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Strugi Toruńskiej od końca XVIII do początku XXI wieku. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji / red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, S. 401-417 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Podgórski Zbigniew, 2004: Gospodarcze znaczenie bifurkacji Strugi Toruńskiej w świetle historycznych materiałów źródłowych i archiwalnych materiałów kartograficznych. W: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji : XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, S. 74-75.

Świercz-Prusiecka Anna, 2004: Próba oceny zmienności wielkości odpływu w zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1993/1994-2000/2001 pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. W: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji : XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski. Poznań : Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, S. 91-93.

Wojtczak Henryka, 2004, Chemizm wód Strugi Toruńskiej w rejonie zlewni reprezentatywnej Koniczynka, Wyd. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, S. 227-236.

2005

Czarnecki Adam, Paprocki Rafał, Paprzycka Iwona, 2005: Wpływ zagęszczenia gleby na zgrupowania dżdżownic (Lumbricidae) i ich aktywność. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, S. 435-443 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Czarnecki A., Paprocki R.,  Paprzycka I.  2005. Zmiany cech zgrupowań i aktywności dżdżownic (Lumbricidae) w agroekosystemach w następstwie wzrostu zagęszczenia gleby spowodowanego agrotechniką. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemówPolski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Materiały sympozjum:27-28.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2005: Stan środowiska przyrodniczego zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) w roku hydrologicznym 2004. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji : XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r. S. 43-45.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2005: Wilgotność powietrza w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1994-2003. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, S. 109-117 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B., Lis Kamila, 2005: Zróżnicowanie wymiaru fraktalnego wybranych komponentów pokrycia terenu na tle geomorfologii zlewni Strugi Toruńskiej. Roczniki Geomatyki, T. 3 z. 4, S. 117-126.

Podgórski Zbigniew, 2005: Gospodarcze znaczenie bifurkacji Strugi Toruńskiej w świetle historycznych materiałów źródłowych i archiwalnych materiałów kartograficznych. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, S. 159-166.

Świercz-Prusiecka Anna, 2005: Próba oceny zmienności wielkości odpływu ze zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1994-2001 pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, S. 197-206.

Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, 2005: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004. W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji : XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry, 15-17 września 2005 r. [Wigry : s.n.], S. 16-18.

2006

Dembowska Ewa, Głogowska Barbara, Krokwińska Agnieszka, 2006: Charakterystyka zbiorowiska fitoplanktonu śródmiejskiego Stawu Kaszownik i jego dopływu Strugi Toruńskiej. W: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Toruń, 5-8 września 2006 r. : streszczenia wystąpień. Toruń : Pracownia Sztuk Plastycznych,  S. 89.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2006: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002. W: Problematyka pomiarów i opracowań meteorologicznych : Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Lublin – Nałęczów, 8-10 czerwca 2006 : streszczenia referatów i posterów. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S. 41-43.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2006: Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych w Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) wykonanych metodą tradycyjną i automatyczną w roku hydrologicznym 2002. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Vol. 61, S. 208-217.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2006: Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2002. W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, S. 141-147 (Dokumentacja Geograficzna ; nr 32).

Świercz-Prusiecka Anna, 2006: Zmienność wybranych wskaźników jakości wody Strugi Toruńskiej w latach 2002-2004. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji / pod red. Lecha Krzysztofiaka. Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, S. 254-265 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, 2006: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne w Koniczynce w latach 1994-2004. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji / pod red. Lecha Krzysztofiaka. Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, S. 103-113 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

2007

Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, 2007: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1988-2006. W: Program zintegrowanego monitoringu środowiska a zadania ochrony obszarów Natura 2000 : XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007 : [streszczenia referatów] / przew. kom. org. Andrzej Kostrzewski. Izabelin ; Warszawa : Kampinoski Park Narodowy ; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, S. 18.

Araźny Andrzej, Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, 2007: Wielkość ochładzająca powietrza w Koniczynce w latach 1998-2006. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Anny Andrzejewskiej. Warszawa : Kampinoski Park Narodowy, S. 91-100 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Czarnecki A., Lewandowska-Czarnecka A., Paprocki R. 2007. Oddziaływanie czynników klimatycznych na zgrupowania dżdżownic (Lumbricidae) w agroekosystemach oraz na produkcję roślin. XVII Ogólnopolskie Sympozjum. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 12-14 kwietnia 2007. Materiały sympozjum: 22-23.

Kachnic Marek, 2007: Profil geologiczny i zmiany położenia zwierciadła wody w piezometrze Stacji Bazowej w Koniczynce k. Torunia 2006. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Anny Andrzejewskiej. Warszawa : Kampinoski Park Narodowy, S. 143-150 (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Kachnic Marek, 2007: Współczynnik efektywności barometrycznej w piezometrze stacji bazowej w Koniczynce k. Torunia. Współczesne Problemy Hydrogeologii, T. 13 cz. 3, S. 539-547.

Kartanas E. 2007. Monitoring stanu liczebnego populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.). W: ” Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000″, red. Kostrzewski A. i Andrzejewska A., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2007, (str. 381-390).

Paprocki R.,  Lewandowska-Czarnecka A. 2007. Oddziaływanie czynników naturalnych i antropogenicznych na zgrupowania dżdżownic (Lumbricidae) w agroekosystemach na przykładzie Stacji Bazowej w Koniczynce. ZMŚP. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 401-411.

2008

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2008: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007. W: XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008 : streszczenia referatów i posterów, Szymbark : Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, S. 41-42.

Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek: 2008, Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007. W: Środowisko w obliczu spodziewanych zmian klimatu : 33 Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, Olsztyn-Dadaj, 10-12 września 2008 : streszczenia referatów i doniesień konferencyjnych / przew. kom. org. Andrzej Kędziora. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, S. 54-55.

2009

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2009: Przebieg dobowy wybranych elementów meteorologicznych w Koniczynce w latach 2003-2007. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce / pod red. Witolda Bochenka i Małgorzaty Kijowskiej. Szymbark ; Tuchów : Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN : Mała Poligrafia WSD Redemptorystów, S. 84-94.

Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, 2009: Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007. Acta Agrophysica, Vol. 14 no. 1, S. 203-219.

2010

Kejna Marek, Sobota Ireneusz, 2010: Variability of Struga Toruńska River discharge (central Poland) on the background of meteorological conditions, 1994-2009. W: 4th International Seminar on Small Catchments Dynamics: Connectivity in Time and Space, November 21-25, Israel : book of abstracts and fieldtrip guide / ed. by Roey Egozi and Judith Lekach. Israel, S. 15-16.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2010: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1994-2009. W: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji : XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 14-16 kwietnia 2010 / [red. Andrzej Kostrzewski]. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, S. 41-43.

Uscka-Kowalkowska Joanna, Kejna Marek, 2010: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2009. W: Klimat Polski na tle klimatu Europy : warunki cyrkulacyjne i radiacyjne / pod red. Leszka Kolendowicza. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, S. 75-89 (Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 14).

2011

Bąk Bogdan, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2011: Susze meteorologiczne w rejonie stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 1951-2010. W: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski : XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011.Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, S. 137-139.

Kejna Marek, 2011: Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce. W: Polskie terenowe stacje geograficzne / pod red. Mariusza Klimka, Kazimierza Krzemienia. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, S. 73-77.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2011: Ekstremalne warunki pogodowe w 2010 roku w stacji ZMŚP w Koniczynce. W: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski : XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, S. 141-144.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2011: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia słońca DSU12 w Stacji ZMŚP w Koniczynce w latach 2006-2010. W: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych : w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS : III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Zwierzyniec 26-28 września 2011 : streszczenie referatów i posterów. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S. 8-9.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2011: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady atmosferyczne w Koniczynce w latach 1994-2009. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Mariusza Samołyka. Biała Góra : Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM, S. 109-120 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; t. 28).

Paprocki R. 2011. Wpływ niestabilnych warunków termiczno-higrycznych oraz zróżnicowanego poziomu antropopresji  na wielkość i aktywność zgrupowań dżdżownic (Lumbricidae) w glebach agroekosystemów. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011. Materiały sympozjum: 49-51.

Sobota Ireneusz, 2011: Charakterystyka hydrologiczna rzeki Struga Toruńska w obrębie zlewni reprezentacyjnej w latach 2008-2010 na tle wielolecia. W: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski : XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Borne Sulinowo, 11-13 kwietnia 2011. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, S. 105-106.

2012

Bąk Bogdan, Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2012: Susze meteorologiczne w rejonie Stacji ZMŚP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2010. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, T. 12 z. 2,S. 19-28.

Hildebrandt Kinga, 2012: Jakość powietrza atmosferycznego w Koniczynce w latach 1996-2010 na podstawie badań WIOŚ [w: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski; Biblioteka Monitoringu Środowiska, Vol.XXIX, Storkowo

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2012: Porównanie wyników rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem świecenia Słońca DSU12 w Koniczynce k. Torunia w latach 2006-2010. Przegląd Geofizyczny, R. 57 z. 1, S. 11-20.

Kot Rafał, 2012: Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia zróżnicowania rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 33, S. 87-96. Tytuł tomu: Zarządzanie systemami krajobrazowymi / red. tomu Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska.

Kot Rafał, 2012: Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróżnicowania rzeźby terenu w ocenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego na przykładzie fragmentu zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 34, S. 95-102. Tytuł tomu: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale / red. tomu Andrzej Richling, Łukasz Zbucki.

Paprocki R. 2012. Wpływ niestabilnych warunków naturalnych oraz rolnictwa konwencjonalnego na zgrupowania dżdżownic (Lumbricidae) w glebach uprawnych. ZMŚP. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Vol.XXIX Storkowo 2012: 57-70.

Wojtczak Henryka, 2012: Jakość wód Strugi Toruńskiej w granicach zlewni reprezentatywnej ZMŚP w Koniczynce w latach 1993 – 2010. Wyd. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

2013

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, 2013: Przebieg roczny składowych bilansu promieniowania w Stacji ZŚMP w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2011-2012. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy : XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda, 27-29 maja 2013 r. : materiały / pod red. Lecha Krzysztofiaka. Krzywe : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska : Wigierski Park Narodowy, S. 33-35.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, 2013: Bilans promieniowania w Koniczynce k. Torunia w latach 2011-2012. W: XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie : streszczenia prac. [Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydawnictwo], S. 32.

Kot Rafał, Sobiech Marcin, 2013: Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rocznik Świętokrzyski. Seria B: Nauki Przyrodnicze, T. 34, S. 77-92.

Paprocki R. 2013.  Dżdżownice (Lumbricidae) w agroekosystemach: wpływ rzeźby terenu, zmienności uwilgotnienia oraz upraw na cechy zgrupowań. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego: 20-lecie Stacji Bazowej Wigry. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy; Gawrych Ruda 27-29 maja 2013. Materiały sympozjum: 24-25.

Paprocki R. 2013.  Dżdżownice (Lumbricidae) w agroekosystemach: wpływ rzeźby terenu, wilgotności gleby oraz upraw na cechy zgrupowań. ZMŚP. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego: 20-lecie Stacji Bazowej Wigry. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 2013: 50-57.

2014

Kejna Marek, Sobota Ireneusz, 2014: The influence of meteorological conditions on the flow in Struga Toruń River (Central Poland) in the years 1994-2013. W: Water resources and wetlands : 2nd International Conference, 11-13 September, 2014, Tulcea (Romania)  Programme and book of abstracts / eds. Petre Gâştescu, Włodzimierz Marszelewski and Petre Bretcan. Târgovişte : Editura Transversal, S. 78-79.

Kejna Marek, Strzyżewski Tomasz, 2014: Water resources of the Struga Toruńska river (Central Poland) in the context of climatic changes in 1994-2012. International Journal of Earth Sciences and Engineering, Vol. 7 no. 1, S. 74-79.

Kejna Marek, Uscka-Kowalkowska Joanna, Araźny Andrzej, 2014: Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011-2012. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Nr 63, S. 26-42.

Strzyżewski Tomasz, Kejna Marek, 2014: Bilans wodny zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1994-2012 na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS. – Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Nr 15, S. 41-50.

2015

Paprocki R. 2015.  Dżdżownice w glebie pól uprawianych konwencjonalnie: monitoring stały oraz obserwacje zgrupowań w glebie o zróżnicowanej gęstości. XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu. Karkonoski Park Narodowy. Szklarska Poręba 15 -17.04.2015. materiały Sympozjum: 73-76.

2016

Paprocki Rafał,  2016. Monitoring zgrupowań dżdżownic (Lumbricidae) w glebie agroekosystemów oraz wpływ warunków naturalnych i antropogenicznych na ich występowanie. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Red. A. Kostrzewski, J. Szpakowski i M. Domańska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Vol.XXX, Storkowo 2016, S. 77-79.

Solarczyk Adam, Pius Bożena, Marszelewski Włodzimierz, 2016.; Jezioro Kamionkowskie – nowy geoekosystem w badaniach  Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Stacji Bazowej Koniczynka. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Red. A. Kostrzewski, J. Szpakowski i M. Domańska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Vol.XXX, Storkowo 2016, S.172-176.

2017

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., Sobota I., 2017, Stacja Bazowa Koniczynka, [w:] Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, v. XXXI, Toruń, ss. 45-53.

Kuczmowski W., Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2017, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994-2016, [w:] Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, v. XXXI, Toruń, ss. 223-230.

  Kejna M., 2017, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, [w:] Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Bydgoszcz: 165-178.

2018

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2018, Zmienność promieniowania słonecznego w cyklu dobowym i rocznym w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 2003-2016, (w:) Bochenek W., Kijowska-Strugała M., (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 119-124.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2018, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Geoekosystemu zlewni Strugi Toruńskiej. [w:] A. Kostrzewski, M. Majewski, Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 193-235.

Kejna M., Uscka-Kowalkowska J., 2018, Solar radiation variability at Koniczynka near Toruń (Central Poland) in the years 2003–2016, Bulletin of Geography. Physical Geography Series: 15: 27-40, http://dx.doi.org/10.2478/bgeo-2018-0013.

2019

Uscka-Kowalkowska J., Kejna M., 2019, Częstość występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Koniczynce w okresie 1994-2018, XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-10 września 2019 r., 6-7.

2020

Kejna M., Sobota I., Uscka-Kowalkowska J., Wojtczak H. (2021) Monitoring of Small Catchments in Poland Under the Integrated Environmental Monitoring Programme: The Functioning of the Struga Toruńska River Agricultural Catchment. In: Zeleňáková M., Kubiak-Wójcicka K., Negm A.M. (eds) Quality of Water Resources in Poland. Springer Water. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64892-3_15

Kejna, M., Uscka-Kowalkowska, J. & Kejna, P. 2021, The influence of cloudiness and atmospheric circulation on radiation balance and its components. Theor. Appl. Climatol.  https://doi.org/10.1007/s00704-021-03570-8.