Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego PARSĘTA

Instytucja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Stacja Geoekologiczna w Storkowie

Adres i kontakt

Stacja Geoekologiczna UAM
Storkowo 32, 78-450 Grzmiąca
(woj. zachodniopomorskie)
Tel: 94 3759174
e-mail: szpiko@amu.edu.pl
WWW

Kierownik Stacji

prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski

Lokalizacja Stacji

Stacja położona jest w centralnej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w makroregionie Pojezierza Drawskiego. Administracyjnie Stacja położona jest w gminie Grzmiąca, powiecie szczecineckim, województwie zachodniopomorskim. Dojazd PKP do Szczecinka (pociągi osobowe i pospieszne), a następnie PKS w kierunku Grzmiąca, Krosino, Nosibądy lub PKP (pociągi osobowe) do stacji Iwin położonej 2 km od Stacji. Dojazd samochodowy: do Szczecinka (z centrum i południa kraju drogą krajową nr 11), a następnie ze Szczecinka w kierunku Połczyna Zdój i następnie Grzmiącej.

Współrzędne Stacji 53o46’47” i 16o29’50”.

Charakterystyka zlewni badawczej ZMŚP

Stacja Bazowa Parsęta w Storkowie położona jest w środkowej części Pojezierza Drawskiego (Pojezierze Zachodniopomorskie) w strefie rzeźby młodoglacjalnej fazy pomorskiej zlodowacenia wisła. Podstawowym obszarem monitoringu środowiska przyrodniczego realizowanym w oparciu o Stację Bazową w Storkowie jest zlewnia górnej Parsęty o powierzchni 74 km2.

Zlewnia górnej Parsęty obejmuje źródliskowy obszar dorzecza Parsęty zamknięty profilem hydrometrycznym w Storkowie (położonym w pobliżu Stacji Bazowej) na 13 km długości rzeki. Zróżnicowanie wysokościowe zlewni górnej Parsęty zawiera się w przedziale od 83 do około 200 m n.p.m., ze średnim spadkiem 1%. W południowej i wschodniej części zlewni górnej Parsęty w rzeźbie dominują formy kemowo-wytopiskowe (strefa wzniesień morenowych garbu pojeziernego), natomiast w części północno-zachodniej rozciąga się mniej urozmaicony morfologicznie najwyższy poziom wysoczyznowy północnego skłonu Pomorza. Z holoceńskim cyklem krajobrazotwórczym związana jest sieć głębokich dolin rzecznych (Parsęty i jej dopływów) oraz osadów organiczno-mineralnych u podnóży stoków, w dolinach i w zagłębieniach wytopiskowych (z największym wśród nich Chwalimskim Bagnem z rozległym torfowiskiem wysokim). Do urozmaiconej litologii utworów glacjalnych, fluwioglacjanych oraz osadów organicznych nawiązuje silne zróżnicowanie pokrywy glebowej z przewagą płatów gleb płowych zaciekowych, rdzawych, gruntowo-glejowych właściwych oraz torfowych, mułowo-torfowych i deluwialnych.

Sieć rzeczna, o wyraźnych znamionach młodości (naprzemianległe położenie odcinków przełomowych i wytopiskowych, niewyrównane profile podłużne cieków, duży udział powierzchniowo bezodpływowych obszarów) reprezentowana jest przez liczne dopływy, z których największe to Żegnica (12 km długości), Kłuda (7 km), Skalneński Potok (6,5 km), Dalęciński Potok (4,5 km), Młyński Potok (2 km). Zlewnia jest w zasadzie obszarem bezjeziornym (największe jezioro ma powierzchnię 3,5 ha) lecz z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi ze stałymi i okresowymi oczkami wodnymi.

Wartości środowiska przyrodniczego i umiarkowany antropogeniczny stopień przekształcenia środowiska zadecydowały o lokalizacji w tej części Pomorza zlewni badawczej oraz o wytypowaniu źródliskowej zlewni eksperymentalnej Chwalimskiego Potoku do monitorowania funkcjonowania środowiska przyrodniczego w warunkach młodoglacjalnych strefy pojeziernej.

Program ZMŚP

W badanej zlewni realizowany jest od 1994 roku program pomiarowy ZMŚP dotyczący funkcjonowania środowiska przyrodniczego, zarówno pod względem abiotycznym jak i przyrody ożywionej:

– meteorologia
– zanieczyszczenia powietrza
– chemizm opadów atmosferycznych
– chemizm opadu podkoronowego
– chemizm spływu po pniach
– metale ciężkie i siarka w porostach
– metale ciężkie i siarka w mchach
– gleby
– chemizm roztworów glebowych
– wody podziemne
– opad organiczny
– wody powierzchniowe – rzeki
– wody powierzchniowe – jeziora
– hydrobiologia rzek- makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego
– struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)
– monitoring gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia – rośliny
– uszkodzenia drzew i drzewostanów
– zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi
– świadczenia geoekosystemów
– modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP

W Stacji Bazowej w Storkowie realizowany jest ponadto program specjalistyczny: erozja wodna gleb.

Publikacje

Publikacje pracowników Stacji Bazowej Parsęta (wyniki badań związane z ZMŚP lub publikowane w wydawnictwach związanych z ZMŚP)

1992

Kostrzewski A., Mazurek M., Piotrowska I., Stach A., Szpikowski J., Zwoliński Z., 1992. 10 lat Stacji Naukowej Zakładu Geomorfologii Dynamicznej Instytutu Badań Czwartorzędu UAM w Storkowie (Pojezierze Drawskie). W: A. Kostrzewski, M. Mazurek (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Seminarium Szczecinek-Storkowo, 12-13 października 1992, Szkoła Storkowo, 14-17 października 1992, Zakład Geomorfologii Dynamicznej, Poznań: 41-44.

1993

Kostrzewski A., Zwoliński Z., Mazurek M., Szpikowski J., 1993. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Naukowej UAM w Storkowie. Sprawozdanie za rok 1992. Stacja Naukowa, Zakład Geomorfologii Dynamicznej, Instytut Badań Czwartorzędu, UAM, Poznań: 1-64.

1994

Kostrzewski A., Stach A., Szpikowski J., 1994. Monitoring meteorologiczny w Stacji Geoekologicznej w Storkowie w latach 1987-1993. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Storkowo, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 21-44.

Kostrzewski A., Szpikowski J., 1994. Zmienność sezonowa i przestrzenna opadu i transportu eolicznego w zlewni Młyńskiego Potoku. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Storkowo, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 165-184.

Kostrzewski A., Dzbanuszek J., Stach A., Szpikowski, J., 1994. Dalęcińska morena kemowa – propozycja ochrony krajobrazu. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Storkowo, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Bogucki Wyd. Nauk, Poznań: 213-246.

1995

Michalska G., Szpikowski J., 1995. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 35-47.

Michalska G., Szpikowski J., 1995. Ocena stanu środowiska przyrodniczego zlewni górnej Parsęty wraz ze strefą buforową. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Unidruk, Poznań: 151-158.

Michalska G., Szpikowski J., 1995. Wstępny bilans wybranych metali w zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1994. W: R. Soja, P. Prokop (red.), Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów, Szymbark, 14-16 września 1995, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, Kraków: 56-57.

Szpikowski J, Michalska G., 1995, Sprawozdanie z badań prowadzonych w Stacji Geoekologicznej Storkowo w ramach realizacji programu ZMŚP w roku 1994. UAM, Instytut Badań Czwartorzędu, Stacja Bazowa ZMŚP w Storkowie, Storkowo: 1-10.

1996

Michalska G., Szpikowski J., 1996. Bilans wybranych metali w zlewni górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie) w roku hydrologicznym 1994. W: R. Soja, P. Prokop (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Monitoring Geoekosystemów Górskich, Bibl. Monit. Środ., Warszawa: 135-145.

Szpikowski J, Michalska G., Kruszyk R, 1996. Sprawozdanie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja Geoekologiczna w Storkowie. Rok hydrologiczny 1995. UAM w Poznaniu, Instytut Badań Czwartorzędu, Zakład Geomorfologii Dynamicznej, Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Storkowo: 1-88.

Michalska G., Szpikowski J., 1996. Funkcjonowanie geoekosystemu zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1995. W: G. Wójcik, K. Marciniak (red.), VII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych, Toruń-Koniczynka 19-21 września 1996, UMK, Inst. Geografii, Zakł. Klimatologii, Oficyna Wyd. Turpress, Toruń: 95-97.

1997

Szpikowski J, Michalska G., Kruszyk R., 1997. Sprawozdanie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja Geoekologiczna w Storkowie. Rok hydrologiczny 1996. UAM w Poznaniu, Instytut Badań Czwartorzędu, Zakład Geomorfologii Dynamicznej, Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Storkowo: 1-51.

Michalska G., Szpikowski J., 1997. Funkcjonowanie geoekosystemu zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1996. W: L. Krzysztofiak, M. Romański (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP. Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry, 10-11 września 1997, Omega, Suwałki: 88-96.

Szpikowski J., 1997. Zróżnicowanie erozji wodnej gleb na stokach użytkowanych rolniczo w zlewni młodoglacjalnej (górna Parsęta, Chwalimski Potok). W: L. Krzysztofiak, M. Romański (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP. Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry, 10-11 września, Omega, Suwałki: 83-88.

1998

Szpikowski J., Michalska G., Kruszyk R., 1998: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Storkowie za lata hydrologiczne 1994-1997. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997, Bibl. Monit. Środ., Warszawa: 23-76.

Szpikowski J., 1998. System pomiarowy oraz wielkość i mechanizm erozji wodnej gleb na stokach użytkowanych rolniczo w zlewni młodoglacjalnej (górna Parsęta, Chwalimski Potok). W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Bibl. Monit. Środ., Warszawa: 51-59.

Szpikowski J., 1998. System pomiarowy erozji gleb na stoku użytkowanym rolniczo w zlewni młodoglacjalnej (górna Parsęta, Chwalimski Potok). W: A. Kostrzewski (red.), IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998, Zakł. Geomorfologii Dynamicznej, UAM: 28-30.

Szpikowski J. Michalska G., 1998. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za lata hydrologiczne 1994-97. UAM, Instytut Badań Czwartorzędu, Stacja Bazowa ZMŚP w Storkowie, Storkowo: 1-42.

Szpikowski J. Michalska G., 1998. Realizacja Programu pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej w Storkowie w roku hydrologicznym 1997. W: A. Kostrzewski (red.), IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998, Zakł. Geomorfologii Dynamicznej, UAM: 30-32.

Kostrzewski A., Mazurek M., Szpikowski J., Zwoliński Z., 1998. Drawski Park Krajobrazowy. Przewodnik wycieczki terenowej. W: A. Kostrzewski (red.), IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998, Zakł. Geomorfologii Dynamicznej, UAM: 67-80.

1999

Kostrzewski A., Kolander R., Szpikowski J., 1999. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W: M. Landsberg-Uczciwek (red.), Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 1997-1998, Bibl. Monit. Środ., ComGraph, Szczecin: 177-190.

Michalska G., Szpikowski J., 1999. Wpływ warunków hydrometeorologicznych na obieg materii w zlewni młodoglacjalnej (górna Parsęta, rok hydrologiczny 1998). X Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP, Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. KPN 8-10 września 1999: 46-50.

Szpikowski J. Michalska G., Kruszyk R., 1999. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok hydrologiczny 1998. Stacja Bazowa ZMŚP w Storkowie, UAM w Poznaniu, Storkowo: 1-47.

2000

Michalska G., Szpikowski J., 2000. Obieg wody w geoekosystemie zlewni górnej Parsęty w roku hydrologicznym 1995. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych, Kom. Nauk. Prez. PAN „Człowiek i Środowisko”, Z. Nauk. 25, Warszawa, 87-103.

Kostrzewski A., Kruszyk R., Michalska G., Szpikowski J., Zwoliński Z., 2000. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 1999. Storkowo-Poznań.

2001

Szpikowski J., 2001. Warunki meteorologiczne jako punkt wyjścia do oceny funkcjonowania geoekosystemu (Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Storkowie, rok 2000), W: M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, Bibl. Monit. Środ., Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 137-149.

Kostrzewski A., Kruszyk R., Michalska G., Szpikowski J., Tylkowski J., 2000. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2000. Storkowo-Poznań.

2002

Kostrzewski A., Kolander R., Szpikowski J., 2002. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W: M. Landsberg-Uczciwek (red.), Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2001, M. Landsberg-Uczciwek (red.), Bibl. Monit. Środ., Hogben, Szczecin: 151-166.

Kostrzewski A., Kruszyk R., Jesionowska M., Michalska G., Szpikowski J., Tylkowski J., Zwoliński Z., 2002. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok hydrologiczny 2001. Storkowo-Poznań.

2003

Szpikowski J., 2003. Wybrane elementy antropogenicznego przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy w neoholocenie (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty. W: M. Kejna, J. Uscka (red.), XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003 r., UMK, Instytut Geografii, Zakład Klimatologii: 91-95.

Kostrzewski A., Kruszyk R., Jesionowska M., Michalska G., Szpikowski J., Tylkowski J., Zwoliński Z., 2003. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok hydrologiczny 2002. Storkowo-Poznań.

2004

Szpikowski J., 2004. Wybrane elementy antropogenicznego przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty), W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, Bibl. Monit. Środ., Oficyna Wyd. Turpress: 429-437.

Kostrzewski A., Kolander R., Szpikowski J., 2004. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003. W: M. Landsberg-Uczciwek (red.), Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003. Bibl. Monit. Środ., Zapol, Szczecin: 280-302.

Kostrzewski A., Szpikowski J., Szpikowska G., Domańska M., Tylkowski J., 2004. Stan aktualny i zagrożenia geoekosystemu zlewni górnej Parsęty. W: M. Maciejewski (red.), Monitoring zagrożeń i metody osłony środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Seria: Monografie, Warszawa: 69-85.

Szpikowski J., 2004. Wpływ denudacji antropogenicznej na zmiany pokrywy glebowej i morfologię stoków w zlewni młodoglacjalnej (zlewnia Perznicy, dorzecze Parsęty). W: A. Kostrzewski (red.), XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Międzyzdroje, 1-3 września 2004, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, UAM: 87-90.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J., Tylkowski J., Zwoliński Z., 2004. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok hydrologiczny 2003. Storkowo-Poznań.

2005

Szpikowski J., 2005, Wpływ denudacji antropogenicznej na zmiany pokrywy glebowej i morfologię stoków na obszarze młodoglacjalnym (zlewnia Perznicy, dorzecze Parsęty), W: A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Bibl. Monit. Środ., Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 183-194.

Szpikowski J., 2005. Zapis faz rozwoju rolnictwa w morfologii i litologii antropogenicznych form rzeźby zlewni Perznicy (dorzecze Parsęty). W: XVI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Wigry 15-17 września 2005: 47-48.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J., Tylkowski J., Zwoliński Z., 2005. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2004. Storkowo-Poznań.

2006

Kostrzewski A., Kolander R., Szpikowski J., 2006. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego – realizacja programu w latach 2004-2005. W: M. Landsberg-Uczciwek (red.), Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2005, M. Landsberg-Uczciwek (red.), Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Comgraph, Szczecin: 243-262.

Szpikowski J., 2006. Zapis faz rozwoju rolnictwa w morfologii i litologii antropogenicznych form rzeźby zlewni Perznicy (dorzecze Parsęty). W: L. Krzysztofiak (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Bibl. Monit. Środ., Warszawa: 155-168.

Szpikowski J., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Tylkowski J., 2006. Stacja Bazowa Storkowo. W: A. Kostrzewski, R. Kruszyk (red.), Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Wyd. Nauk. Gabriel Borowski, Lublin: 95-136.

Kostrzewski A., Szpikowski J., 2006. Monitoring środowiska przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim. W: Ochrona przyrody na Pomorzu Środkowym – formy ochrony, monitoring środowiska, edukacja przyrodnicza, Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach, Materiały z konferencji naukowej 26-27 maja 2006, Biuletyn nr 5: 24-40.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J., Tylkowski J., Zwoliński Z., 2006. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2005. Storkowo-Poznań.

2007

Kostrzewski A., Szpikowski J., Szpikowska G, Domańska M., Kruszyk R., Tylkowski J. 2007. Ocena stanu środowiska geograficznego zlewni górnej Parsęty na podstawie badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w latach 1994-2006. W: A. Kostrzewski, A. Andrzejewska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Kampinoski Park Narodowy: 161-173.

Kostrzewski A., Domańska M., Szpikowski J. 2007. Ekstremalne warunki meteorologiczne w lipcu 2006 r. w zlewni górnej Parsęty. W: A. Kostrzewski, A. Andrzejewska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Kampinoski Park Narodowy: 151-160.

Szpikowski J. 2007. Wpływ procesów niweo-eolicznych na przekształcanie antropogenicznych elementów rzeźby terenu (zlewnia Perznicy, Pojezierze Drawskie). W: A. Kostrzewski, A. Andrzejewska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Kampinoski Park Narodowy: 425-437.

Kostrzewski A., Domańska M., Szpikowski J., 2007. Ekstremalne warunki meteorologiczne w lipcu 2006 r. w zlewni górnej Parsęty. W: XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Program ZMŚP a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Izabelin 12-14 kwietnia 2007: 44-45.

Kostrzewski A., Szpikowski J., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Tylkowski J., 2007. Ocena stanu środowiska geograficznego zlewni górnej Parsęty na podstawie badań ZMŚP w latach 1994-2006. W: XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Program ZMŚP a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Izabelin 12-14 kwietnia 2007, 46.

Szpikowski J., 2007. Procesy niweo-eoliczne w zlewni Perznicy (Pojezierze Drawskie). W: XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Program ZMŚP a zadania ochrony obszarów Natura 2000, Izabelin 12-14 kwietnia 2007, 70.

Kostrzewski A., Szpikowska G., Szpikowski J., Zwoliński Z., 2007. Właściwości fizykochemiczne wód Jeziora Czarnego w latach 1995-2006 (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty). W: A. Kostrzewski (red.), Monitoring funkcjonowania i przemian geoekosystemów jeziornych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Funkcjonowanie geoekosystemów jeziornych, Międzyzdroje 9-11 października 2007: 41-42.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Mazurek M., Szpikowska G., Szpikowski J., 2007. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2006. Storkowo-Poznań.

2008

Kostrzewski A., Kolander R., Szpikowski J., 2008. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W: M. Landsberg-Uczciwek (red.), Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007, M. Landsberg-Uczciwek (red.), Bibl. Monit. Środ., Warszawa, Wyd. Prontshop, Szczecin:198-222.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Mazurek M., Szpikowska G., Szpikowski J., 2008. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2007. Storkowo-Poznań.

2009

Kostrzewski A., Kruszyk R., Domańska M., Szpikowska G., Szpikowski J., Zwoliński Z., 2009. Raport Stacji Bazowej ZMŚP w Storkowie za rok 2008. Storkowo-Poznań.

2010

Kostrzewski A., Szpikowski J., 2010. Zmienność warunków pogodowych w zlewni górnej Parsęty w okresie 1996-2009 jako podstawa wydzielania sezonów morfogenetycznych. W: A. Kostrzewski (red.), XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji, Międzyzdroje 14-16 kwietnia 2010, UAM, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze: 46-48.

Kostrzewski A., Dmowska A., Kruszyk R., Domańska M., Szpikowska G., Szpikowski J.,  Zwoliński Z., 2010. Raport Stacji Bazowej ZMŚ w Storkowie za rok 2019. Storkowo-Poznań.

2011

Kostrzewski A., Szpikowski J., Szpikowska G., 2011. Stan geoekosystemów Polski – ocena na podstawie wybranych geowskaźników w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 12: 69-83.

Kostrzewski A., Szpikowski J., (red.), 2011. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. UAM Poznań, Centrum ZMŚP, Poznań-Storkowo: 1-153.

Szpikowski J., 2011. Borne Sulinowo i były poligon wojskowy – historia i teraźniejszość. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. UAM Poznań, Centrum ZMŚP, Poznań-Storkowo: 55-60.

Szpikowski J., 2011. Środowisko geograficzne Pojezierza Szczecineckiego i Pojezierza Drawskiego w rejonie: Borne Sulinowo-Storkowo-Szczecinek. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. UAM Poznań, Centrum ZMŚP, Poznań-Storkowo: 60-63.

Kostrzewski A., Szpikowski J., Zwoliński Z., 2011. Środowisko geograficzne dorzecza górnej Parsęty. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. UAM Poznań, Centrum ZMŚP, Poznań-Storkowo: 63-66.

Szpikowski J., 2011. Uwarunkowania i wielkość erozji wodnej i denudacji antropogenicznej gleb na Pojezierzu Drawskim. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. UAM Poznań, Centrum ZMŚP, Poznań-Storkowo: 83-86.

Szpikowski J., 2011. Stan geoekosystemów Polski w roku 2010 na podstawie badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (z wykorzystaniem wybranych geoindykatorów). Centrum ZMŚP, UAM, Poznań: 1-78.

Kostrzewski A., Dmowska A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J.,  Zwoliński Z., 2011. Raport Stacji Bazowej ZMŚ w Storkowie za rok 2010. Storkowo-Poznań.

2012

Szpikowska G., Szpikowski J., 2012. Właściwości fizykochemiczne wód rozlewisk bobrowych w dolinie Kłudy (górna Parsęta). Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 13: 95-101.

Szpikowski J., 2012. Uwarunkowania i wielkość erozji wodnej gleb i denudacji antropogenicznej na Pojezierzu Drawskim (Pomorze Zachodnie). W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Bibl. Monit. Środ., Storkowo: 83-94.

Kostrzewski A., Szpikowski J. (red.), 2012. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Bibl. Monit. Środ., Storkowo: 1-222.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J., 2012. Raport Stacji Bazowej ZMŚ w Storkowie za rok 2011. Storkowo-Poznań.

2013

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J., 2013. Raport Stacji Bazowej ZMŚ w Storkowie za rok 2012. Storkowo-Poznań.

2014

Szpikowski J., Domańska M., 2014. Wpływ uwarunkowań geomorfologicznych i antropogenicznych na stan hydromorfologiczny górnej Parsęty. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 16: 65-74.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., Szpikowski J., 2014. Raport Stacji Bazowej ZMŚ w Storkowie za rok 2013. Storkowo-Poznań.

2015

Szpikowski J., Szpikowska G., 2015. Changes within the geoecosystem of a small lake catchment in the last three decades versus changes in land use and precipitation quality (Radomyskie Lake, upper Parsęta catchment). Prace Geograficzne, 143: 7-20.

Kostrzewski A., Szpikowski J., Tylkowski J., 2015. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim. W: J. Jasnowska, K. Kozłowski, I. Lewicki (red.), Ochrona przyrody na Pomorzu Zachodnim – stan aktualny i perspektywy, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe: 16-30.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Majewski M., Szpikowska G., Szpikowski J., 2015. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Storkowo w 2014 roku. Storkowo: 0-150.

2016

Kostrzewski A., Szpikowski J., Domańska M., (red.), 2016. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Bibl. Monit. Środ., Storkowo: 1-204.

Szpikowski J., Domańska M., Kruszyk R., Szpikowska G., 2016. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie (1981). W: A. Kostrzewski (red.), Stacje Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyd. Nauk. UAM, Poznań: 35-66.

Szpikowski J., 2016. Powstanie i funkcjonowanie Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie (1981-2016). W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Bibl. Monit. Środ., 30: 27-33.

Domańska M., Szpikowski J., 2016. Tendencje zmian termiczno-opadowych w Storkowie na tle globalnych zmian klimatycznych. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Bibl. Monit. Środ., 30: 52-58.

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J., 2016. Cechy tożsamości młodoglacjalnej krajobrazu rolniczego w warunkach uprawy organicznej (Pustkowie, Pomorze Zachodnie). W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Bibl. Monit. Środ., 30: 136-139.

Szpikowski J., Domańska M., Kostrzewski A., Kruszyk R., Szpikowska G., 2016. Stan i przemiany środowiska przyrodniczego zlewni górnej Parsęty na podstawie realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Bibl. Monit. Środ., 30: 197-204.

Kostrzewski A., Szpikowski J., Domańska M., Karnecki R. (red.), 2016. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum ZMŚP, Borne Sulinowo, Storkowo, 27-29 kwietnia 2016, Storkowo: 1-90.

Szpikowski J., 2016. Borne Sulinowo – środowisko geograficzne i historia. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum ZMŚP, Borne Sulinowo, Storkowo, 27-29 kwietnia 2016, Storkowo: 24-36.

Kostrzewski A., Szpikowski J., Zwoliński Z., Mazurek M., 2016. Georóżnorodność Drawskiego Parku Krajobrazowego. W: A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum ZMŚP, Borne Sulinowo, Storkowo, 27-29 kwietnia 2016, Storkowo: 36-55.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Majewski M., Szpikowska G., Szpikowski J., 2016. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Storkowo w 2015 roku. Storkowo: 0-156.

2017

Vuorenmaa J., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek B., Clarke N.,Wit H., Dirnböck T., Frey J., Hakola H., Kleemola S., Kobler J., Krám P., Lindroos A., Lundin L., Löfgren S., Marchetto A., Pecka T., Schulte-Bisping H., Skotak K., Srybny A., Szpikowski J., Ukonmaanaho L., Váňa M., Åkerblom S., Forsius M., 2017. Long-term changes (1990-2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. Science of the Total Environment 625: 1129–1145.

Gozdur D., Szpikowski J. 2017. Wykorzystanie mapy sozologicznej w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na przykładzie zlewni górnej Parsęty. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 19(1): 19-27.

Szpikowski J., Domańska M., Kostrzewski A., Kruszyk R., Szpikowska G., 2017. Stacja Bazowa Storkowo. W: M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, UMK, Toruń: 77-86.

Huruk S., Huruk A., Barševskis A., Wróbel G., Degórska A., Skotak K., Krzysztofiak L., Szpikowski J., Bochenek W., Janisz B., Huruk K.S., 2017. Wybrane elementy zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP. W: M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Toruń: 177-184.

Szpikowski J., Szpikowska G., 2017. Stan hydromorfologiczny i hydrochemiczny Parsęty. W: M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, UMK, Toruń: 291-302.

Szpikowska G. 2017 Kształtowanie stoków w zlewni młodoglacjalnej. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 19(1): 51-59.

Domańska M., 2017. Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia w zlewni górnej Parsęty. W: M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, UMK, Toruń: 77-86.

Kostrzewski A., Domańska M., Kruszyk R., Majewski M., Szpikowska G., Szpikowski J., 2017. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Storkowo w 2016 roku. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Storkowo: 0-199.

2018

Szpikowski J., Szpikowska G., 2018. Hydrochemical and physicochemical condition of the Parsęta River. Bulletin of Geography. Physical Series, 15(1): 53-62.

Szpikowski J., Szpikowska G., Domańska M., Kruszyk R., 2018. Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni górnej Parsęty. W: A. Kostrzewski, M. Majewski, (red.), Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 75-124.

Vuorenmaa J., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek W., Clarke N., de Wit H.A., Dirnböck T., Forsius M., Frey J., Hakola H., Kleemola S., Kobler J., Krám P., Lindroos A-J., Lundin L., Löfgren S., Marchetto A., Pecka T., Schulte-Bisping H., Skotak K., Srybny A., Szpikowski J., Ukonmaanaho L., Váňa M., Åkerblom S., 2018. Long-term changes in the inorganic nitrogen outputs fluxes in European catchment – an assessment of the role of N-related parameters in catchments. Reports of the Finnish Environment Institute, 20: 34-38.

Huruk S., Huruk A., Barsevskis A., Wróbel G., Degórksa A., Skotak K., Krzysztofiak L., Szpikowski J., Bochenek W., Janisz B., Huruk K., 2018 – Zgrupowanie biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP. W: A. Kostrzewski, M. Majewski, (red.), Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 471-490.

Tylkowski J., Borysiak J., Kostrzewski A., Kruszyk R., Szpikowski J., 2018. Stan i przemiany środowiska przyrodniczego wybranych geoekosystemów Polski w latach 1994-2015. W: A. Kostrzewski, M. Majewski, (red.), Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 539-580.

Szpikowska G., Szpikowski J., 2018. Wpływ opadów atmosferycznych na stan i chemizm wód podziemnych w zlewni Chwalimskiego Potoku (górna Parsęta, Pojezierze Drawskie). W: W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 231-239.

Szpikowski J., 2018. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Parsęta w Storkowie w latach 1994-2017. W: W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 241-244.

Szpikowski J., Domańska M., 2018. Charakterystyka opadowa roku hydrologicznego 2017 na tle wieloleciu 1987-2016 w Stacji Bazowej Parsęta w Storkowie (zlewnia górnej Parsęty, Pojezierze Drawskie). W: W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark: 245-250.

Kostrzewski A,, Domańska M., Gudowicz J., Kruszyk R., Majewski M., Szpikowska G., Szpikowski J., 2018. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Parsęta w 2017 roku. Storkowo: 1-163.

2019

Szpikowska G. 2019. Składniki biogenne w wodach podziemnych i powierzchniowych zlewni Chwalimskiego Potoku (górna Parsęta). Varia, Prace z zakresu geografii, 3: 125-135.

Szpikowski J., Domańska M., 2019. Bilans wodny górnej Parsęty w latach 2001-2018 w świetle zmian warunków termiczno-opadowych. Varia, Prace z zakresu geografii, 3: 137-153.

Szpikowski J., Borysiak J., Celka Z., Chmiel J., Domańska M., Kostrzewski A., Kruszyk R., Majewski M., Szpikowska G., 2019. Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Parsęta w 2018 roku. Storkowo: 1-221.

2020

Szpikowski J., Domańska M., Szpikowska G., 2020. Struktura opadów w Storkowie (Pojezierze Drawskie) jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. W: A. Olszewski, A. Andrzejewska (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. Bibl. Monit. Środ., 33, Izabelin: 121-139.

2021

Forsius M., Posch M., Holmberg M., Vuorenmaa J., Kleemola S., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek B., Clarke N.,Wit H., Dirnböck T., Frey J., Grandin U., Hakola H., Kobler J., Krám P., Lindroos A., Löfgren S., Pecka T., Rönnback P., Skotak K., Szpikowski J., Ukonmaanaho L., Valinia S., Váňa M., 2021. Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe. Science of the Total Environment, 753: 141791.