28. Szkoła ZMŚP

Metody monitorowania i interpretacji wyników badań wód
powierzchniowych, gleb, chemizmu roztworów glebowych, uszkodzeń
drzew i drzewostanów w funkcjonowaniu geoekosystemów zlewni
rzecznych i jeziornych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego